Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014- 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí kỳ II cho HSSV năm học 2014 - 2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

        Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

        Căn cứ Nghị định 74/2013/NĐ-CP  của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Nghị Định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2012 – 2013 đến năm học 2014 – 2015;

        Căn cứ Thông tư số 20/TTL-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động TBXH về việc chi trả miễn giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục Quốc dân;

        Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ.UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2014 – 2015;

        Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Nay miễn học phí cho 161 học sinh, sinh viên; giảm học phí cho 04 học sinh, sinh viên  trong kỳ II năm học 2014 - 2015 (có danh sách kèm theo).

        Điều 2: Tổng số tiền miễn giảm học phí trong kỳ II năm học 2014 - 2015 (từ tháng 01-06/2015) là: 382,140,000 (Ba trăm tám hai triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

        Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Các Ông(bà): Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng phòng Công tác HSSV, trưởng khoa, tổ bộ môn trực thuộc và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 - Như Điều 3.                                                                                                   (Đã ký)                                                   

 - Lưu CT HSSV                                                                                      TS. Dương Xuân Thao

        Chi tiết danh sách xem tại: /Danh sach mien giam hoc phi.xls