Phòng chống pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

           UBND TỈNH NGHỆ AN        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                           

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 134/CV- ĐHKTNA                             Nghệ An, ngày 13 tháng 01 năm 2017

V/v  đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Phòng chống pháo nổ trong dịp

tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

       

                   Kính gửi:    - Ban chủ nhiệm các khoa

                                     - Phòng CTCT HSSV

 - Đoàn Trường, Hội SV Trường

 - Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tâp các lớp.

                                         - Các lớp HSSV trong toàn Trường.

Trong thời vừa qua, cơ quan Công an ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, thu giữ, xử lý hành chính, đặc biệt đã khởi tố một số cá nhân có các hành vi sử dụng, buôn bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND thành phố Vinh  về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa quản lý sinh viên, phòng Công tác chính trị HSSV, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường  nhắc nhở học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các khoa quản lý sinh viên, các CVHT, GVCN các lớp quán triệt đến sinh viên không không sử dụng, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

2. Phòng Công tác chính trị HSSV cho đại diện các lớp và từng sinh viên ký cam kết không sử dụng, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông cũng như thực hiện tốt một số quy định của địa phương trong thời gian về quê ăn tết Đinh Dậu 2017.

3. Đoàn Trường và Hội sinh viên Trường có các hình thức truyên truyền trên trang mạng xã hội của Đoàn, Hội sinh viên và thông qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu để sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về cấm sử dụng, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trong dịp tết 2017.

          Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Để chỉ đạo)                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng CTCT HSSV (Để t/h)

- Đoàn TN Trường      (Để t/h)                                                                  (Đã ký)

- Trưởng các khoa       (Để t/h)

- Lưu VT; CTCT HSSV                                                                                Nguyễn Thị Mai Anh                   

- Webside của Trường.

Tags: