Thông báo cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                    

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 

 Số:   128   /TB-ĐHKTNA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Nghệ An, ngày  06    tháng 02   năm 2020    

                                      

THÔNG BÁO

V/v cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 do chủng mới của virut corona (nCoV) gây ra

Thực hiện Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV; Công văn hỏa tốc số 502/UBND-VX ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra; do dịch viêm đường hô hấp cấp có chiều hướng diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên phạm vi toàn thế giới, để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho sinh viên được nghỉ học kể từ thứ sáu, ngày 07/02/2020 cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

Nhận được Thông báo,  yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện/.

 

Nơi nhận:

- BGH; 

- Trưởng các phòng, khoa;

- Website của Trường;           

- Lưu: VT.                                                                                           

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS.Dương Xuân Thao

 

Tags: