Thông báo mời dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SV đại học khóa 2

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 Số: 712/TB-ĐHKTNA 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Nghệ An, ngày   02 tháng  8 năm 2019

                                                                  

THÔNG BÁO

mời dự lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2, khóa học 2015 - 2019

                                Kính gửi:     - Các phòng, khoa, Trung tâm, Đoàn Trường

                        - Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2

          Thực hiện Kế hoạch số: 711/KH-ĐHKTNA của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc tổ chức lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2, khóa học 2015 - 2019, Hiệu trưởng thông báo một số nội dung của buổi lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học khóa 2 cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian:  Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 12/8/2019, (Sinh viên có mặt từ 7 giờ 30 phút).

2.  Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

II. Thành phần tham dự

- Ban giám hiệu;

- Trưởng, phó các phòng, khoa, Trung tâm, Bí thư Đoàn thanh niên, CVHT khóa 2;

- Toàn thể sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2 (trừ sinh viên ngành thú y).

Lưu ý: Sinh viên đi dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp mang theo thẻ sinh viên, trường hợp bị mất thẻ sinh viên thì mang theo Chứng minh nhân dân để xuất trình khi nhận bằng.

Nhận được Thông báo, yêu cầu Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Lớp trưởng các lớp nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:   

- Các đ/c trong BGH; 

- Các phòng, khoa, T. tâm 

- Website của Trường;

- Lưu phòng CTSV; VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

           (đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh                                         

Tags: