Thông báo mời dự Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019

 

                 UBND TỈNH NGHỆ AN

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:           /TB-ĐHKTNA                           Vinh, ngày          tháng     năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời dự lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019

                   Kính gửi: 

       - Các phòng, khoa, Ban, Trung tâm

       - Cố vấn học tập các lớp ĐH chính quy K2, K3, K4, K5

       - Lớp trưởng các lớp ĐH chính quy K2, K3, K4. K5

          Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019,   Hiệu trưởng thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian:  Bắt đầu từ 7 giờ 15 phút ngày 10/10/2018 (Sáng thứ 4).

2.  Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

II. Thành phần tham dự

- Toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường

- Toàn thể sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 5

- Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư các lớp - Chi đoàn Đại học K2, K3, K4 hệ chính quy.

- Tất cả sinh viên Lào đang học tập tại Trường.

III. Yêu cầu

1. Trang phục dự Lễ:

-  Đối với sinh viên Việt Nam:  Áo đồng  phục của Trường (Áo phông màu xanh, có in logo và tên trường Đại học Kinh tế Nghệ An).

- Đối với sinh viên Lào: Nam mặc áo đồng  phục của Trường (Áo phông màu xanh, có in logo và tên trường Đại học Kinh tế Nghệ An), nữ mặc trang phục truyền thống của Lào.

2. Một số yêu cầu khác:

+ Phòng CTSV phụ trách điểm danh sinh viên.

+ Cố vấn học tập quản lý sinh viên của Lớp được phân công phụ trách.

Nhận được Thông báo, yêu cầu Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG                                             

   - Các đ/c trong BGH (để biết);                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Các phòng, khoa, T. tâm (để th/hiện):                            (Đã ký)

   - CVHT ĐH K2, 3, 4, 5 (để th/hiện);                          Nguyễn Thi Mai Anh

   - Website của Trường;

   - Lưu phòng CTSV; VT.                                                      

Tags: