Thông báo mời sinh viên dự lễ Kỷ niệm 36 năm ngày NGVN 20/11

                 UBND TỈNH NGHỆ AN

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 Số: 1554/TB-ĐHKTNA

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  13 tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc cử sinh viên dự lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

                         Kính gửi:   - Trưởng các khoa quản lý sinh viên;

         - Lớp trưởng các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy trong toàn Trường  

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường về tổ chức lễ Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), Hiệu trưởng thông báo đến sinh viên các lớp trong toàn trường một số nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian:  Sinh viên tập trung từ 7 giờ 30 phút ngày 20/11/2018 (Sáng thứ 3).

2.  Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

II. Thành phần tham dự (phía sinh viên)

- Các lớp ĐH, CĐ hệ chính quy: Mỗi lớp cử 05 sinh viên

- Các lớp ĐHLT: Ban cán sự lớp

- Các sinh viên không được cử đi dự Lễ được nghỉ cả ngày 20/11.         

III. Yêu cầu đối với sinh viên tham dự

- Trang phục dự Lễ: Áo đồngphục theo quy định của Trường (áo phông màu xanh, có in logo và tên trường Đại học Kinh tế Nghệ An).

- Đảm bảo trật tự trong suốt thời gian buổi Lễ.

- Trợ lý QLSV các khoa, Cố vấn học tập phối hợp với Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên tham dự Lễ gửi về phòng Công tác sinh viên trước 17 giờ 00 ngày 16/11/2018 để Phòng theo dõi và bố trí sơ đồ chỗ ngồi.

Nhận được Thông báo, yêu cầu các khoa chỉ đạo Trợ lý quản lý sinh viên phối hợp với CVHT và lớp trưởng các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:     

 - Các đ/c trong BGH (để biết); 

 - Như kính gửi (để th/ hiện);

- Website của Trường; 

- Lưu phòng CTSV.                                                    

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh

Tags: