Thông báo thay đổi giờ vào học

      UBND TỈNH NGHỆ AN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KINH TẾ

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:         /TB- CT CT HSSV                                                         Vinh, ngày  13  tháng 4  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giờ vào học

Kính gửi:     Sinh viên các lớp trong Trường

Thực hiện Thông báo của Hiệu trưởng  ngày 10 tháng 4 năm 2017 về Lịch làm việc và học tập mùa hè năm 2017;

Để  HSSV trong nhà trường biết và thực hiện đúng lịch, Phòng CTCT HSSV  thông báo đến toàn thể sinh viên giờ vào lớp các buổi học kể từ ngày 17/4/2017 như sau:

1. Buổi sáng: Vào học lúc 06 giờ 45 phút, kết thúc lúc 10 giờ 55 phút.

2. Buổi chiểu: Vào học lúc 13 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ 40 phút.

3. Buổi tối: Vào học lúc 19 giờ 15 phút, kết thúc lúc 21 giờ 45 phút

Nhận được thông báo, yêu cầu lớp trưởng các lớp phổ biến đến toàn thể sinh viên được biết để thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

 

                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                     TP. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HSSV

Nơi nhận:                                                                

      - Các lớp sinh viên;

       -  Webside của Trường;                                                 

       - Lưu  phòng CT CT  HSSV.                                                                                                    

                                                                                              Nguyễn Quốc Sơn                                                                                    

Tags: