Cơ cấu tổ chức

 

  Họ và tên: Tăng Văn Tân

 Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

 Chức vụ: Trưởng phòng

 Điện thoại: 0913040697  /  3831768

 Mail: tangvantan@gmail.com

 Địa chỉ:  Vinh Tân - TPVinh

 

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

 Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

 Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Điện thoại: 0912829445 / 3522859

 Mail: toanhanh14@gmail.com

 Địa chỉ: Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An

 
 
 
 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

 Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0974919048    /     3522859

 Mail:

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 

 

 
  Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0982191652

 Mail:

 Địa chỉ: Nghi Đức - TPVinh

 

 
 
 
  Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Liên

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0962248437

 Mail:

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 

 

 
  Họ và tên: Nguyễn Xuân Mạnh

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0968356368     /     3522859

 Mail:

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 
 
 

 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0977.248.890

 Mail:

 Địa chỉ: 

 

 

Tags: