LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.03))

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.03)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất ĐH LT K6 Kế toán Học xong thi   Yêu cầu:
2 Kinh tế chính trị Mác  ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 06/06/2020 1 Giảng viên dạy các
3 Toán cao cấp ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 06/06/2020 1 môn cung cấp đề
4 Kế toán TC 1 ĐH LT K6 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 06/06/2020 1 cương ôn tập khi đã
5 Tài chính DN ĐH LT K6 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 06/06/2020 1 kết thúc học phần

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

Tags: