LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.03)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.03)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán thuế ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 07/10/2018 1  
2 Kế toán quản trị ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 07/10/2018 1  
3 Phân tích tài chính DN ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 07/10/2018 1  
4 Tài chính công ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 07/10/2018 1  

    Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút     

                                  * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút   ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

Tags: