LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Quy hoạch sử dụng đất Đất đai Ca 2 S Thứ 2 15/10/2018    
2 Văn hóa doanh nghiệp Kinh tế + QTKD Ca 2 S Thứ 4 17/10/2018    
  Trắc địa ảnh viễn thám Đất đai    
3 Kinh tế quốc tế Kinh tế + QTKD Ca 2 S Thứ 6 19/10/2018    
  Thuế bất động sản Đất đai   Yêu cầu:
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y   Giảng viên dạy các
4 Giáo dục QP 3 K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y Ca 2 S Thứ 2 22/10/2018   môn cung cấp đề
5 Đường lối ĐCS VN K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y Ca 2 S Thứ 4 24/10/2018   cương ôn tập khi đã
6 Kế toán tài chính 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 26/10/2018   kết thúc học phần
  Kinh tế vĩ mô 2 Kinh tế    
  Kỹ năng quản trị QTKD    
  Quy hoạch PTNT Đất đai    
  Miễn dịch học thú y Thú y    

Lưu ý:        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags: