Lịch thi lại lần 2 học kỳ 3 Đại học khóa 2 (Đợt 1)

LỊCH THI LẠI LẦN 2 HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 2( ĐỢT 1) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú   
        Thứ Ngày,tháng,năm sv    
1 Thống kê DN Kế toán Ca 1 C Thứ  6 9/12/2016 126    
  Pháp luật kinh tế QTKD + Kinh tế       5    
  Môi trường và phát triển QL đất đai        1    
  Giải phẩu vật nuôi 1 Thú y       2    
2 Nguyên lý kế toán Kế toán + QTKD + Kinh tế Ca 2 C Thứ 6 9/12/2016 182    
3 Giáo dục QP 2 Kế toán + QTKD + Kinh tế +  Đất đai + Thú y Ca 1 C Thứ 6 16/12/2016 91    
  Công nghệ sinh học ĐC Thú y       3    
  Động vật học Thú y       3    
4 Lịch sử HTKT Kế toán + QTKD + Kinh tế Ca 2 C Thứ 6 16/12/2016 61    
  Pháp luật đất đai QL đất đai        3    
  Tư tưởng HCM Thú y       2    
6 Lý thuyết XS và TK  Kế toán + QTKD + Kinh tế Sáng Thứ 7 17/12/2016 54    
  Mô học 1 Thú y       16    
Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ); Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/môn (Nạp trước lúc thi tại phòng tài chính kế toán)
 

Lưu ý *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ

 

 
 
Tags: