LỊCH THI PHẦN ĐÃ HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN CÁC KHÓA

LỊCH THI PHẦN ĐÃ HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN CÁC KHÓA 

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV Ghi chú
1 Lý thuyết TCTTTD ĐH Kế toán K3.05 Ca 2 S Thứ 2  10/02/2020 Học lại 1 Thi L2
2 Kế toán TC 2 ĐH Kế toán K3, K4 Ca 1 S Thứ 7 15/02/2020 Học lại, học CT 18  
3 Thị trường CK ĐH Kế toán K3, K4 Ca 2 S Thứ 7 15/02/2020 Học lại, học CT 9  
4 Toán kinh tế ĐH Kế toán K3, K4 Ca 1 C Thứ 7 15/02/2020 Học lại, học CT 17  
5 Kế toán TC 3 ĐH Kế toán K3, K4 Ca 2 C Thứ 7 15/02/2020 Học lại, học CT 7  

Lưu ý:       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút  ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 

 

Tags: