Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi lại các khóa kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 17/3/2018)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI LẠI CÁC KHÓA KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (TỪ NGÀY 10/3/2018 ĐẾN NGÀY 17/3/2018)

  Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ   ;  Ca 2 sáng có mặt:   8h30 phút. Ca 1 tối có mặt: 7 giờ; Ca 2 tối có mặt: 8h30 phút

   10/3/2018 (Thứ 7)  11/3/2018 (Chủ nhật) 17/3/2018(Thứ 7)
  Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 tối Ca 2 tối Ca 1 S Ca 2 S Ca 1 C Ca 2 C Ca 1 tối Ca 2 tối Ca 1 tối
  6.5 7.5 5 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 Ng.T.Khánh Ly Ng.T.Khánh Ly Ng.T.Khánh Ly Ng.T.Khánh Ly N. Thị Song Hương  Nguyễn Thị Minh Phan Thị Dung Phan Thị Dung Phan Thị Dung Phan Thị Dung Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Minh
2 Trần Thị Tú  Trần Thị Tú  Lê Viết Vinh  Bùi Thị Thanh  Nguyễn Thị Minh                
3 Hồ Chí Quý  Bùi Thị Thanh  Bùi Thị Thanh  Trịnh Thị Lê                  
4 Trần T. Thiên Hương Hồ Chí Quý  Võ Thị Trâm Anh Trần T.Thanh Tâm                   
5 Nguyễn Anh Tuấn  Trần T. Thiên Hương Nguyễn Anh Tuấn                     
6 Ngô T.Tú Oanh  Nguyễn Anh Tuấn  Trịnh Thị Lê                    
7 Dương Tiến Dũng  Ngô T.Tú Oanh  N.Thị Lan Anh B                    
8 Trần Thị Mai  Dương Tiến Dũng  Hoàng Thị Lộc                     
9 Nguyễn Văn Điệp Trần Thị Mai  Trần T.Thanh Tâm                     
10 Đoàn Tiến Dũng  N.Thị Lan Anh B Trần Thị Thúy Nga                    
11 Tr.Thị Hương Trà Nguyễn Văn Điệp                      
12 Trần Thị Thúy Nga Đoàn Tiến Dũng                       
13 Ng. Thùy Dung NL Tr.Thị Hương Trà                      
14   Trần Thị Thúy Nga                      
15   Ng. Thùy Dung NL                      
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Tags: