KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 6 (21/4/2019)

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 6 (21/4/2019)

 

Thực hiện Công văn số 1165/BGDĐT-GDTX ngày 25/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường; khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tư học, học tập suốt đời của cán bộ, giảng viên và sinh viên

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

2. Yêu cầu

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường với các hoạt động phong phú và đa dạng.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên và sinh viên tạo động lực góp phần nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

II. Nội dung hoạt động

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6:

- Tuyên truyền, quản bá về Ngày sách Việt Nam trên các kênh thông tin Thư viện, Website, băng rôn khẩu hiệu.

- Tổ chức giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của các thầy giáo, cô giáo trong nhà Trường, bao gồm: Sách, Báo, Tạp chí, Luận văn thạc sĩ, Luận án tiến sĩ, Công trình nghiên cứu, Kỷ yếu khoa học của CBGV nhà trường tại phòng Thư viện

2. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện Nhà trường:

Tuyên truyền và động viên toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên dành thời gian ít nhất 01 giờ trong ngày để đọc sách tại Thư viện theo các chủ đề.

III. Thời gan thực hiện: Từ ngày 18-24/4/2018

IV. Tổ chức thực hiện:

 1. Thư viện trường

- Viết tin, bài tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam trên Website của trường.

- Trưng bày và giới thiệu sách, Luận văn, Công trình khoa học... tại Thư viện.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bạn đọc tại Thư viện.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả đọc sách tại thư viện của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

 2. Phòng Tổ chức Hành chính:

Phối hợp với Thư viện treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.

 3. Các đơn vị khác:

- Tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, sinh viên của đơn vị mình tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, tăng cường đọc, trao đổi, giới thiệu về sách.

- Tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia tuần đọc sách tại Thư viện trường.

Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Xuân Thao

 

Tags: