Thông báo học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 lần 2.

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên đại học Khóa 1, Khóa 2; Cao đẳng Khóa 09, Khóa 10, Khóa  11  về việc nộp  học phí  học kỳ 2 năm học 2015-2016 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

- Sinh viên Khóa 9: /Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20K9(2).doc

- Sinh viên Đại học Khóa 1, Cao đẳng Khóa 10, 11: /Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20K1%2c%20K10%2c%20K11(1).doc

- Sinh viên đại học Khóa 2: /Images/userfiles/23/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%20Kh%c3%b3a%202(1).doc

Tags: