TT 64/2018/TT-BTC - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018- sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/59/files/thong-tu-64-2018-tt-btc-ve-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc.pdf

Tags: