Home/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG/Kết quả hoạt động QLCL

Tổng hợp công tác dự giờ tại các khoa chuyên môn

1. Tình hình chung

Thực hiện Quyết định số 769/QĐ-ĐHKTNA ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc Quy định công tác dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Trong năm học 2018 - 2019, các khoa và tổ bộ môn đã triển khai công tác dự giờ tại tổ bộ môn cơ bản theo đúng quy định. Tổng số giờ dự giảng trong năm học là 37 tiết, cụ thể như sau:

TT
Khoa
Kế hoạch
Thực hiện
1
Kế toán phân tích
8
9
2
Kinh tế - Quản trị kinh doanh
5
6
3
Tài chính - Ngân hàng
4
4
4
Nông - Lâm - Ngư
5
3
5
Cơ sở
12
11
6
Lý luận chính trị
5
3
 
Tổng
39
37
- Hầu hết các tổ bộ môn trực thuộc các khoa đều tổ chức dự giờ đảm bảo đúng theo quy định về số lượng giảng viên. Trong đó có 08 tổ bộ môn có số giảng viên được dự giờ đạt trên 30% (tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ Chăn nuôi thú y, tổ Tin học, tổ Giáo dục thể chất - An ninh quốc phòng, tổ Quản trị, tổ Thống kê - Phân tích, tổ Khoa học tự nhiên, tổ Ngoại ngữ); 05 tổ bộ môn có số giảng viên được dự giờ xấp xỉ đạt 30% (tổ Kế toán, tổ Nguyên lý kế toán, tổ Ngân hàng - Bảo hiểm, tổ Tài chính - Thuế, tổ Khoa học xã hội). 
TT
Khoa
Bộ môn
Thực hiện
Tỷ lệ (%)
1
Kế toán phân tích
Kế toán
05/17
29,41
Nguyên lý kế toán
02/07
28,57
Thống kê - Phân tích
02/06
33,33
2
Kinh tế- QTKD
Kinh tế
03/12
25,00
Quản trị
04/11
36,36
3
Tài chính - NH
Ngân hàng - Bảo hiểm
02/07
28,57
Tài chính - Thuế
02/07
28,57
4
Nông - Lâm - Ngư
Chăn nuôi thú y
02/04
50,00
Trồng trọt - Lâm sinh
01/06
16,67
Quản lý đất đai
0/04
0
5
Cơ sở
Khoa học tự nhiên
02/06
33,33
Khoa học xã hội
02/07
28,57
Ngoại ngữ
02/06
33,33
Tin học
02/05
40,00
Giáo dục thể chất - An ninh quốc phòng
03/08
37,50
6
Lý luận chính trị
Nguyên lý Mác - Lênin
0/05
0
Tư tưởng Hồ Chí Minh
03/05
60,00

- Kết quả xếp loại các tiết giảng được dự giờ đều thuộc loại khá trở lên, không có tiết giảng trung bình, yếu, kém.

TT
Khoa
Xuất sắc
Giỏi
Khá
Tổng
1
Kế toán phân tích
0
0
09
09
2
Kinh tế - Quản trị kinh doanh
0
03
04
07
3
Tài chính - Ngân hàng
0
0
04
04
4
Nông - Lâm - Ngư
0
01
02
03
5
Cơ sở
0
10
01
11
6
Lý luận chính trị
0
0
03
03
 
Tổng
0
13
24
37
 
2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

2.1. Ưu điểm

- Các tổ bộ môn cơ bản đã thực hiện đúng quy định về công tác dự giờ, lưu trữ hồ sơ minh chứng đầy đủ.

- Các Hội đồng đánh giá tiết giảng cơ bản làm việc nghiêm túc, có sự đánh giá, nhận xét và góp ý cho từng giờ giảng về mặt kiến thức, năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy và tổ chức thiết kế giờ giảng.

- Đối với các tiết giảng được dự giờ:

+ Công tác chuẩn bị cho giờ giảng cơ bản đúng yêu cầu, sử dụng các thiết bị, công cụ dụng cụ giảng dạy khá hiệu quả.

+ Đa số giảng viên có tác phong, thái độ lên lớp chuẩn mực, phong thái chủ động tự tin, làm chủ bài giảng.

+ Các giảng viên đã kết hợp và vận dụng một số phương pháp giảng dạy và kỹ thuật dạy học mới tương đối hiệu quả.

+ Các giảng viên đã giới thiệu tương đối đầy đủ về các tài liệu học tập (giáo trình, tài liệu tham khảo) cần thiết cho bài giảng.

2.2. Tồn tại

- Về công tác tổ chức dự giờ của các khoa:

+ Một số khoa nộp hồ sơ dự giờ về phòng Thanh tra - Khảo thí & Quản lý chất lượng chậm so với thời gian quy định.

+ Một số khoa tổ chức Hội đồng đánh giá có số lượng thành viên chưa đúng quy định.

-  Một số Hội đồng đánh giá làm việc chưa thực sự nghiêm túc: Có thành viên trong Hội đồng không đánh giá giờ giảng.

- Đối với các tiết giảng được dự giờ:

+ Việc sử dụng các kỹ thuật dạy học trong bài giảng còn hạn chế, một số phương pháp giảng dạy được sử dụng chưa phù hợp.

+ Một số ít tiết giảng chưa phát huy được mạnh mẽ  tính tích cực của sinh viên, tính thực tiễn của giờ giảng chưa được tăng cường một cách nổi bật.

+ Việc thiết kế sile trong một số tiết giảng còn chưa hợp lý.

Căn cứ vào kết quả dự giờ, Ban giám hiệu đã đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa lưu ý các nội dung sau:

+ Tổ chức công tác dự giờ tại khoa theo đúng quy định.

+ Nhắc nhở các Hội đồng đánh giá giờ giảng phải thực hiện đánh giá nghiêm túc, công bằng, khách quan và đúng quy định.

+ Chỉ đạo bộ môn có kế hoạch và các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên (có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, tiến hành giờ giảng mẫu, tổ chức sinh hoạt học thuật để trao đổi về các kỹ thuật dạy học, chủ động trong công tác dự giờ đột xuất…).

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

 

Tags: