Home/QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG/Mạng lưới QLCL

Bài trình bày tập huấn TĐG trường Đại học

Bài trình bày tập huấn TĐG trường Đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo:

1) Luật GD ĐH

2) Tổng quan về KĐCL

3) TT 62 Quy định chu kỳ

4) Bộ tiêu chuẩn đánh giá CLGD ĐH

5) Hướng dẫn TĐG CSGD và CTĐT

6) Phân tích tiêu chí

7) Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí

8) Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chí - tiêu chuẩn TĐG

9) Văn hoá chất lượng

10) Tìm tư liệu minh chứng

11) Những việc cần triển khai

Tags: