Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 838/QĐ- ĐHKTNA ngày 13/9/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi kết thúc học phần năm học 2019-2020. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, kết quả như sau:

1. Công tác chuẩn bị thi

1.1. Kế hoạch thi

Công tác lên kế hoạch thi của phòng QL Đào tạo đúng theo quy định.

1.2. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi:

Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho kỳ thi. Tuy nhiên còn thiếu ghế ngồi cho giám thị 2 vào ngày thi 14/10/2019. Đề nghị phòng Quản lý Cơ sở vật chất cần rà soát lại các phòng thi trước khi các đợt thi diễn ra để đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. 

2. Về thực hiện quy chế thi của Hội đồng thi:

2.1. Công tác ra đề, tổ hợp và nhân bản đề thi

Các đề thi cơ bản chính xác về nội dung, đúng trong đề cương ôn tập và ngân hàng đề. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót trong khâu ra đề: môn Vi sinh vật đại cương (ĐH Thú y K4) ra sai đề; môn Hóa sinh đại cương (ĐH Thú y K5) đề thiếu ý, lỗi chính tả; môn Kế toán tài chính (ĐH QTKD K4) bổ sung "được sử dụng tài liệu"; nhân bản đề thiếu 01 đề môn Toán kinh tế (do sinh viên đăng ký muộn). Các sai sót này đã được Hội đồng thi xử lý kịp thời đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế.

2.2. Công tác coi thi

Kỳ thi cơ bản đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót của cán bộ coi thi, cụ thể như sau:

- Số lượt quên coi thi của giáo viên: 05

- Số lượt đi coi thi chậm của giáo viên: 03

- Số cán bộ coi thi xếp nhầm bài thi: 02

2.3. Công tác làm phách

Quá trình làm phách cơ bản đúng quy trình và tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình làm phách còn xảy ra sai sót trong khâu đánh phách môn Văn hóa DN (ĐHLT QTKD K6) và Dược lý học thú y (ĐHLT Thú y K6). Sai sót này đã được Hội đồng thi xử lý đảm bảo cho khâu chấm thi thực hiện khách quan và đúng tiến độ.

2.4. Công tác chấm thi:

Quá trình chấm thi của các tổ bộ môn cơ bản đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình chấm thi đã xảy ra một số sai sót như sau: môn Dinh dưỡng động vật và thức ăn chăn nuôi (ĐH thú y K4) có 01 bài thi cộng sót điểm. Sai sót này đã được Hội đồng thi chỉ đạo xử lý đảm bảo tính công bằng cho sinh viên.

3. Những thí sinh vi phạm quy chế thi:

- Đình chỉ: 11 trường hợp

- Khiển trách: 01 trường hợp

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi đã được gửi về các khoa và các cố vấn học tập.

Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 đã được gửi trình Ban giám hiệu. Sau khi xem xét, Ban giám hiệu đề nghị các phòng liên quan, khoa và tổ bộ môn tổ chức họp rút kinh nghiệm, các Cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt lớp chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy chế thi của sinh viên để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi học kỳ diễn ra nghiêm túc, đúng quy định về Công tác khảo thí của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKTNA ngày 13/11/2019.

Nguồn: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Quản lý chất lượng

Tags: