Home/THANH TRA/Kế hoạch thanh tra

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /KH-ĐHKTNA

 TP Vinh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thanh tra, Kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2014 – 2015

 

- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo quyết định số 14/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng BGD&ĐT;

- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

- Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

- Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Phòng Thanh tra – Khảo thí - KĐCL xây dựng kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm học 2014-2015 đối với các Phòng, Khoa/tổ bộ môn, Trung tâm trong trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH :

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2014-2015 là công tác thanh tra kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, văn bản hành chính của nhà trường; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu lực, hiệu quả quản lý trong nhà trường.

II. NỘI DUNG - ĐỐI TƯỢNG:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra các Phòng

1.1. Phòng đào tạo

- Kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2014, đảm bảo thực hiện theo quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT .

- Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện quy chế đào tạo (theo hệ thống tín chỉ đối với bậc ĐH), kế hoạch thi, học lại, thi lại của các hệ.

- Xếp loại tốt nghiệp của Khoá 7 và Khoá 36

1.2.  Phòng Công tác  Học sinh – Sinh viên

- Kiểm tra công tác đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014.

- Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên năm học 2013-2014 trong trường.

- Kiểm tra công tác quản lý học sinh.

- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ đầu vào của năm học 2014 – 2015, danh sách trích ngang của các lớp nhập học.

1.3Công tác Thanh tra, Kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và hợp tác đào tạo

- Kiểm tra kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng:

      + Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C

      + Chương trình tin học ứng dụng trình độ A, B, C

- Kiểm tra kế hoạch công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, thuế.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Thạc sỹ.

2.   Công tác Thanh tra, Kiểm tra các Khoa/tổ bộ môn.

- Kiểm tra việc quản lý chuyên môn của Khoa/bộ môn.

- Thanh tra, Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên: thông qua việc kiểm tra hồ sơ lên lớp, tổ chức dự giờ thăm lớp, lấy ý kiến nhận xét của sinh viên.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế đào tạo: điểm chuyên cần, bài kiểm tra giữa học phần, bảng điểm học phần, danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần (thông qua Sổ tay giáo viên).

- Thanh tra, kiểm tra việc vào điểm của giáo vụ khoa.

3. Công tác Thanh tra, kiểm tra khác

- Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân theo quy định của Bộ GD&ĐT (ban hành theo quyết định số 47/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ vào kế hoạch, Phòng Thanh tra – Khảo thí – KĐCL lập kế hoạch thanh tra từng học kỳ của năm học để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Yêu cầu các Phòng, Khoa/tổ bộ môn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, nếu có vấn đề gì nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời về BGH nhà trường (thông qua Phòng Thanh tra – Khảo thí – KĐCL) để phối hợp giải quyết.

Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm học 2014-2015 của Phòng Thanh tra – Khảo thí - KĐCL, Hiệu trưởng  yêu cầu các đơn vị chuẩn bị nội dung để làm việc với Phòng Thanh tra – Khảo thí - KĐCL của trường đạt hiệu quả cao./.

 

 

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở GD ĐT (để báo cáo);

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Phòng, Khoa, TT (để thực hiện);

- Công đoàn, Đoàn TN (để phối hợp);

- Lưu: VT, VP..

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. Dương Xuân Thao

 

Tags: