Home/THANH TRA/Kết quả thanh tra

Báo cáo kết quả thanh tra thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TT - KT - QLCL
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 267/BC-ĐHKTNA-TT Vinh, ngày 12 tháng 03 năm 2018
               
BÁO CÁO
Về việc Thanh tra thi hết học phần học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018
               
      Phòng Thanh tra - Khảo thí - Quản lý chất lượng tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và có kết quả như sau:
      1 - Về đề thi
      Nhìn chung, các đề thi chính xác về nội dung và hình thức trình bày đạt yêu cầu. 
      2 - Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi: Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi.
      3 - Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi:
    Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; đã hạn chế được tình trạng đi chậm coi thi; tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ coi thi chưa thật sự  nghiêm túc, chưa đảm bảo tính đồng đều giữa các phòng thi, đi chậm buổi coi thi và quên buổi coi thi
      4 - Những thí sinh vi phạm quy chế thi:
 
               
TT Họ tên SBD Lớp Môn thi Hình thức kỷ luật Ngày
thi
1 Trần Thị An 01 CĐ CN K11 Nuôi trồng  thủy sản Đình chỉ 01/05/2018
2 Lang Quốc Hoàng 05 CĐ CN K11 Nuôi trồng  thủy sản Đình chỉ 01/05/2018
3 Lưu Văn  04 CĐ CN K12 Chăn nuôi lợn Đình chỉ 15/01/2018
4 Trương Văn Ninh 34 CĐ CN K12 GDQP 2 Đình chỉ 22/01/2018
5 Lục Văn Trung 51 CĐ CN K12 GDQP 2 Đình chỉ 22/01/2018
6 Lưu Văn 04 CĐ CN K12 Dinh dưỡng & TACN Đình chỉ 01/02/2018
7 Trần Văn DĐô 03 CĐ CN K12 Dược lý học thú y  Đình chỉ 01/05/2018
8 Nguyễn Thị Chi 03 CĐ KT K12 Lịch sử HTKT Đình chỉ 28/12/2017
9 Nguyễn Thị Thủy 24 CĐ KT K12 Lịch sử HTKT Khiển trách 28/12/2017
10 Nguyễn Thị Hồng 31 CĐ KT K12 GDQP 2 Đình chỉ 22/01/2018
11 Nguyễn Thị Chi 03 CĐ KT K12 Marketting Đình chỉ 01/02/2018
12 Trần Công Linh 099 ĐH KT K1.01 Tài chính công Đình chỉ 27/10/2017
13 Ngô Thị Linh 091 ĐH KT K1.02 Tài chính công Đình chỉ 27/10/2017
14 Lê Thị  Thủy 370 ĐH KT K2.01 Giáo dục QP 3 Đình chỉ 19/10/2017
15 Phùng Thị Lê Na 152 ĐH KT K2.02 Marketting căn bản Đình chỉ 01/02/2018
16 Nguyễn Thị Chuyên 039 ĐH KT K2.04 Giáo dục QP 3 Đình chỉ 19/10/2017
17 Nguyễn Thị Long 199 ĐH KT K2.04 Giáo dục QP 3 Đình chỉ 19/10/2017
18 Phạm Thị Thúy 245 ĐH KT K2.04 Tài chính DN 2 Khiển trách 01/05/2018
19 Nguyễn Thị Tú Oanh 165 ĐH KT K2.05 Lịch sử HTKT Đình chỉ 23/10/2017
20 Nguyễn Thị Thùy An 012 ĐH KT K2.06 Marketting căn bản Đình chỉ 01/02/2018
21 Trần Thị Thơm 237 ĐH KT K2.06 Marketting căn bản Đình chỉ 01/02/2018
22 Hoồ Thị Thơm 236 ĐH KT K2.06 Tài chính DN 2 Khiển trách 01/05/2018
23 Phan Thị  Thơm 237 ĐH KT K2.06 Tài chính DN 2 Khiển trách 01/05/2018
24 Hồ Thị Phương Thúy 241 ĐH KT K2.06 Tài chính DN 2 Khiển trách 01/05/2018
25 Nguyễn Thùy Tiên 260 ĐH KT K2.06 Tài chính DN 2 Khiển trách 01/05/2018
26 Hoàng Hương Quỳnh 208 ĐH KT K2.07 Marketting căn bản Đình chỉ 01/02/2018
27 Nguyễn Thị  Trâm 289 ĐH KT K2.07 Marketting căn bản Đình chỉ 01/02/2018
28 Lê Thị Ngọc Ánh 14 ĐH KT K3.01 Lý thuyết TC -TT Khiển trách 01/05/2018
29 Võ Thị  Xoan 223 ĐH KT K3.01 Quản trị học Đình chỉ 01/08/2018
30 Phạm Thị Thu Traà 222 ĐH KT K3.02 Quản trị học Đình chỉ 01/08/2018
31 Nguyễn Thị Hoài 053 ĐH KT K3.03 Lý thuyết TC -TT Đình chỉ 01/05/2018
32 Nguyễn Thị Thanh Lam 67 ĐH KT K3.03 Lý thuyết TC -TT Đình chỉ 01/05/2018
33 Phạm Thị Phương 153 ĐH KT K3.03 Quản trị học Đình chỉ 01/08/2018
34 Nguyễn Thị Thanh Trà 220 ĐH KT K3.03 Quản trị học Đình chỉ 01/08/2018
35 Nguyễn Thị Huyền Trang 251 ĐH KT K3.04 Lịch sử HTKT Đình chỉ 23/10/2017
36 Trần Thị Thu Hiền 66 ĐH KT K3.05 Thống kê DN Đình chỉ 01/02/2018
37 Trần Thị  Thảo 208 ĐH KT K3.05 Thống kê DN Đình chỉ 01/02/2018
38 Bùi Hà Trang 206 ĐH KT K3.05 Quản trị học Đình chỉ 01/08/2018
39 Nguyễn Thị Ba 016 ĐH KT K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
40 Hồ Thị Bích 019 ĐH KT K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
41 Hoàng Trần Hương 086 ĐH KT K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
42 Trần Thị Thu Mây 112 ĐH KT K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
43 Hồ Thị Phượng 150 ĐH KT K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
44 Nguyễn Thị Thanh Loan 084 ĐH KT K4.02 VB trong quản lý Đình chỉ 15/01/2018
45 Lưu Thị Tường Vy 173 ĐH KT K4.02 VB trong quản lý Đình chỉ 15/01/2018
46 Trần Ánh  Dương 028 ĐH KT K4.02 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
47 Lưu Thị Khánh Huyền 074 ĐH KT K4.02 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
48 Nguyễn Tiến Cường 01 ĐH QLĐĐ K1 Đăng ký TK đất đai Đình chỉ 12/01/2017
49 Trần Hà  Vinh 61 ĐH QTKD K3 Lý thuyết thống kê Đình chỉ 01/05/2018
50 Cao Cự Hoàng 12 ĐH QTKD K3.1 Kinh tế vi mô Đình chỉ 01/08/2018
51 Lê Thị Uyên 139 ĐH QTKD K4.1 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
52 Phan Duy Đạt 012 ĐH TY K2 Chuẩn đoán bệnh TY Đình chỉ 01/02/2018
53 Lê Hữu Hoàn 023 ĐH TY K2 Chuẩn đoán bệnh TY Đình chỉ 01/02/2018
54 Trần Văn Nhật 38 ĐH TY K2 Văn hóa DN Đình chỉ 01/12/2018
55 Đăng Văn Sang 44 ĐH TY K2 Văn hóa DN Đình chỉ 01/12/2018
56 Nguyễn Thị  Hằng 019 ĐH TY K2.01 Bệnh lý thú Y 1 Đình chỉ 27/10/2017
57 Trần Văn Sáng 46 ĐH TY K2.02 Dược lý học thú y  Đình chỉ 01/02/2018
58 Nguyễn Đình Sang 60 ĐH TY K3 Giải phẩu vật nuôi 1 Đình chỉ 01/02/2018
59 Lang Thị Thiệu 67 ĐH TY K3 Giải phẩu vật nuôi 1 Đình chỉ 01/02/2018
60 Phan Thị  Trang 75 ĐH TY K3 Giải phẩu vật nuôi 1 Đình chỉ 01/02/2018
61 Lê Hữu Dũng 08 ĐH TY K3.01 Vi sinh vật ĐC Đình chỉ 16/10/2017
62 Lô Thị Như 54 ĐH TY K3.01 Vi sinh vật ĐC Đình chỉ 16/10/2017
63 Phan Thị  Trang 079 ĐH TY K3.01 Mô học 1 Đình chỉ 19/10/2017
64 Nguyễn Đình Sang 61 ĐH TY K3.01 Công nghệ SHĐC Đình chỉ 23/10/2017
65 Phan Thị  Trang 74 ĐH TY K3.01 Động Vật học Đình chỉ 01/05/2018
66 Nguyễn Văn Kiên 29 ĐH TY K3.01 Mô học 2 Đình chỉ 01/08/2018
67 Cao Thị Lan 30 ĐH TY K3.01 Mô học 2 Đình chỉ 01/08/2018
68 Trần Thị Thu Hằng 17 ĐH TY K3.02 Vi sinh vật ĐC Đình chỉ 16/10/2017
69 Nguyễn Thị Trang 197 ĐH TY K4 Anh văn 1 Đình chỉ 01/08/2018
70 Nguyễn Ngọc Anh 006 ĐH TY K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
71 Lê Thị Ánh 014 ĐH TY K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
72 Võ Thị Bé Quỳnh 153 ĐH TY K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
73 Lâm Nhật Tài 159 ĐH TY K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
74 Nguyễn Thị Thảo 169 ĐH TY K4.01 Nguyên lý Mác 1 Đình chỉ 01/12/2018
75 Cao Minh Hùng 04 TC CNTY 40 KTNT thủy sản Đình chỉ 01/02/2018
76 Phan Văn  Phúc 08 TC CNTY 40 KTNT thủy sản Đình chỉ 01/02/2018
77 Trần Văn Thạch 12 TC CNTY 40 Bệnh TN thú y Đình chỉ 01/05/2018
78 Phạm Văn Mạnh 06 TC CNTY 40 Bệnh nội ngoại khoa Đình chỉ 01/12/2018
79 Nguyễn Thị Xoan 17 TC CNTY 40 Bệnh nội ngoại khoa Đình chỉ 01/12/2018
80              
               
               
  Trong đó: - Đình chỉ: 72 trường hợp    
    - Cảnh cáo: 0 trường hợp    
    - Khiển trách: 7 trường hợp    
Tổng số HS-SV vi phạm quy chế thi lần 1 là: 79 Sinh viên / 15351 lượt dự thi
          Đạt tỷ lệ = 0.51%
KT. HIỆU TRƯỞNG            
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TP. THANH TRA NGƯỜI TỔNG HỢP
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
               
Nguyễn Thị Mai Anh Đinh Thị Thu Hương Đinh Chung Thành
               
Nơi nhận:            
  - BGH (báo cáo);            
  - Các khoa/tổ bộ môn;            
  - Phòng Đào tạo;            
  - Lưu: VT, VP.            
Tags: