Home/THANH TRA/Thanh tra thi

Báo cáo kết quả thanh tra thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

   

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG TT - KT - QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /BC-ĐHKTNA-TT TP Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2017
               
BÁO CÁO
Về việc Thanh tra thi hết học phần học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017
               
      Phòng Thanh tra - Khảo thí - Quản lý chất lượng tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, kết quả như sau:
      1 - Về đề thi
     - Các đề thi chính xác về nội dung và hình thức trình bày đạt yêu cầu.
      2 - Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi:
      - Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi. Tuy nhiên cần bố trí phòng thi hợp lý hơn để thuận lợi cho việc quản lý và phục vụ cho kỳ thi (Ví dụ: Sáng ca 2 ngày 17/01/2017 bố trí 4 phòng thi cho ngành QLĐĐ và Thú ý K3 môn Hóa học đại cương là: C2.2, D2.1, D2.2, và D3.4).
      3 - Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi:
    - Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ coi thi chưa thật sự  nghiêm túc: còn sử dụng điện thoại di động; ngồi chưa đúng vị trí; nói chuyện; Các giáo viên quên buổi coi thi là: Thầy Phạm Đức Giáp (2 lần), Cô Võ Thu Hương, Cô Nguyễn Thị Phương Thảo (Khoa KT-PT); Cô Nguyễn Khánh Ly (Khoa Lý luận chính trị); Cô Nguyễn Thị Thùy Linh (3 lần), Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Cô Lê Thị Ngọc Mai, Cô Bành Thị Vũ Hằng (Khoa Quản trị); Các giáo viên đi chậm coi thi là: Cô Nguyễn Thị Thanh Tú (Khoa Ngân hàng), Cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Khoa Nông Lâm Ngư).
    *) Đề nghị các Trưởng khoa, trưởng bộ môn căn cứ vào Quy định số 592/QĐ-ĐHKT ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định tiêu chí xếp loại lao động hàng quý của Hiệu trưởng để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các giáo viên vi phạm trên.
      4 - Những thí sinh vi phạm quy chế thi:
               
TT Họ tên SBD Khóa, lớp Môn thi Hình thức kỷ luật Ngày
thi
1 Hồ Đức Thọ 25 CĐ.CNTY 10 Văn hóa kinh doanh Đình chỉ 26/12/16
2 Lê Quang Hào 15 CĐ.CNTY 12 NL Mác 1 Đình chỉ 30/12/16
3 Nguyễn Thị Thu Hiền 28 CĐ.KT K10.1 Đường lối CMĐCS Đình chỉ 19/12/16
4 Hoàng Thu Thảo 70 CĐ.KT K10.1 Kế toán công Đình chỉ 23/12/16
5 Đậu Thị Ánh 5 CĐ.KT K10.2 Đường lối CMĐCS Đình chỉ 19/12/16
6 Nguyễn Thị Kiều 43 CĐ.KT K10.2 Đường lối CMĐCS Đình chỉ 19/12/16
7 Nguyễn Thị Thăm 77 CĐ.KT K10.3 Nghiệp vụ KDTM Đình chỉ 26/12/16
8 Nguyễn Thị Toàn 8 CĐ.KT K11 Lý thuyết TC Đình chỉ 26/02/17
9 Bùi Thị 12 CĐ.KTDN 12 Lý thuyết tài chính Đình chỉ 06/01/17
10 Nguyễn Thị Diệu Linh 17 CĐ.KTDN 12 Toán cao cấp Đình chỉ 23/12/16
11 Nguyễn Thị Hồng 23 CĐ.KTDN 12 Lý thuyết TT-TD Đình chỉ  
12 Ngô Trí Đức 13 CĐ.QTKD 10 Văn hóa kinh doanh Đình chỉ 26/12/16
13 Trần Thị Hoài Thương 21 CĐ.QTKD 10 Văn hóa kinh doanh Đình chỉ 26/12/16
14 Phạm Đỗ Thanh Trà 22 CĐ.QTKD 10 Văn hóa kinh doanh Đình chỉ 26/12/16
15 Nguyễn Quang Chính 1 CĐ.QTKD 12 Lý thuyết tài chính Đình chỉ 06/01/17
16 Võ Hoàng Hải 2 CĐ.QTKD 12 Lý thuyết tài chính Đình chỉ 06/01/17
17 Nguyễn Thị Thu Hằng 3 CĐ.QTKD 12 Lý thuyết tài chính Đình chỉ 06/01/17
18 Nguyễn Hải Quân 341 ĐH.ĐĐ K2 GDQP2 Đình chỉ  
19 Súc Pha Phon Lật 332 ĐH.ĐĐ K3 Anh văn 1 Đình chỉ 03/01/17
20 Trần Công Linh 95 ĐH.KT K1.01 Kế toán TC3 Đình chỉ 13/01/17
21 Nguyễn Thị Mai 105 ĐH.KT K1.02 Đường lối CMĐCS Đình chỉ 23/12/16
22 Nguyễn Thị Ngà 116 ĐH.KT K1.02 Marketing căn bản Đình chỉ 06/01/17
23 Đào Thị Như Thủy 35 ĐH.KT K1.03 Tài chính DN2 Đình chỉ 25/02/17
24 Kiều Khánh Linh 211A ĐH.KT K1.04 Tài chính DN2 Đình chỉ 30/12/16
25 Đặng Thị Nam 112 ĐH.KT K1.04 Marketing căn bản Đình chỉ 06/01/17
26 Nguyễn Khánh Linh 122 ĐH.KT K2.01 Luật ĐC Đình chỉ 03/01/17
27 Trần Thị Mai Linh 182 ĐH.KT K2.01 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
28 Đậu Thị Ngọc 280 ĐH.KT K2.01 GDQP2 Đình chỉ  
29 Nguyễn Thị Yến 439 ĐH.KT K2.01 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
30 Nguyễn Thị Tú Anh 19 ĐH.KT K2.02 Nguyên lý KT Đình chỉ  
31 Phạm Thị Lâm 183 ĐH.KT K2.02 Phân tích HĐKD Đình chỉ 19/02/17
32 Phạm Khánh Linh 179 ĐH.KT K2.02 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
33 Nguyễn Thị Lê Na 212 ĐH.KT K2.02 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
34 Lê Kim Hoàng Sơn 303 ĐH.KT K2.02 Lý thuyết XS&TK Đình chỉ  
35 Phạm Thị Vân 315 ĐH.KT K2.02 Kinh tế vĩ mô Đình chỉ 09/01/17
36 Phạm Thị Vân 425 ĐH.KT K2.02 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
37 Lê Thị Hồng Hạnh 45 ĐH.KT K2.03 Nguyên lý kế toán Đình chỉ 09/12/16
38 Trịnh Thị Phương 114 ĐH.KT K2.03 Nguyên lý kế toán Đình chỉ 09/12/16
39 Phan Thị Thủy 267 ĐH.KT K2.03 Kinh tế vĩ mô Cảnh cáo 09/01/17
40 Bùi Thị Thùy Linh 116 ĐH.KT K2.04 Luật ĐC Đình chỉ 03/01/17
41 Hoàng Vũ Hồng Quân 286 ĐH.KT K2.04 Lý thuyết XS&TK Đình chỉ  
42 Nguyễn Thị Quỳnh 294 ĐH.KT K2.04 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
43 Phạm Minh Ánh 20 ĐH.KT K2.05 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
44 Cao Hoàng Yến 360 ĐH.KT K2.05 Thống kê DN Đình chỉ  
45 Nguyễn Thị Thúy An 11 ĐH.KT K2.06 Luật ĐC Đình chỉ 03/01/17
46 Nguyễn Thị Thúy An 12 ĐH.KT K2.06 Nguyên lý KT Đình chỉ  
47 Nguyễn Thị Anh Thư 299 ĐH.KT K2.06 Thống kê DN Đình chỉ  
48 Lê Huyền Trang 386 ĐH.KT K2.06 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
49 Thái Thị Thảo Anh 17 ĐH.KT K2.07 Nguyên lý KT Đình chỉ  
50 Phạm Thu 4 ĐH.KT K2.07 LT XSTK toán Đình chỉ 17/12/16
51 Trần Thị Vinh 428 ĐH.KT K2.07 Lịch sử HTKT Đình chỉ  
52 Nguyễn Thị Hải 49 ĐH.KT K3.01 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
53 Phan Đức Hữu 75 ĐH.KT K3.01 NL Mác 1 Đình chỉ  
54 Hồ Thị Ngọc 40 ĐH.KT K3.01 NL Mác 1 Đình chỉ 09/12/16
55 Phan Thu Thảo 213 ĐH.KT K3.01 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
56 Nguyễn Thị Thương 236 ĐH.KT K3.01 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
57 Nguyễn Thị Thanh  Trà 76 ĐH.KT K3.01 NL Mác 1 Đình chỉ 09/12/16
58 Võ Thị Xoan 267 ĐH.KT K3.01 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
59 Hoàng Thị Yến 274 ĐH.KT K3.01 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
60 Nguyễn Phương Anh 4 ĐH.KT K3.02 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
61 Vương Thị 48 ĐH.KT K3.02 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
62 Hà Chúc Phương Mai 32 ĐH.KT K3.02 NL Mác 1 Đình chỉ 09/12/16
63 Thái Thị Việt Mỹ 37 ĐH.KT K3.02 NL Mác 1 Đình chỉ 09/12/16
64 Võ Châu Oanh 294 ĐH.KT K3.02 NL Mác 1 Đình chỉ  
65 Nguyễn Thị Điệp 30 ĐH.KT K3.03 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
66 Nguyễn Thị Hiền 102 ĐH.KT K3.03 Anh văn 1 Đình chỉ 03/01/17
67 Võ Thị Liên 98 ĐH.KT K3.03 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
68 Nguyễn Thùy Minh 130 ĐH.KT K3.03 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
69 Đậu Thị Huyền Trang 249 ĐH.KT K3.03 Văn bản trong QL Đình chỉ 06/01/17
70 Nguyễn Thị Trang 255 ĐH.KT K3.03 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
71 Hoàng Thảo Hiền 104 ĐH.KT K3.04 NL Mác 1 Đình chỉ  
72 Lê Thị Thanh Tâm 202 ĐH.KT K3.04 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
73 Đậu Thị Trà My 132 ĐH.KT K3.05 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
74 Nguyễn Quỳnh Nga 141 ĐH.KT K3.05 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
75 Cao Thị Phương Thảo 207 ĐH.KT K3.05 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
76 Nguyễn Thị Thu 220 ĐH.KT K3.05 Văn hóa DN Đình chỉ 09/01/17
77 Hà Thị Giang 83 ĐH.K-tế K2 GDQP2 Đình chỉ  
78 Võ Thị Hiền 8 ĐH.K-tế K2 Kinh tế vi mô 1 Khiển trách 06/01/17
79 Đặng Thị Thanh 22 ĐH.K-tế K2 Kinh tế vi mô 1 Khiển trách 06/01/17
80 Nguyễn Thanh Hải 88 ĐH.K-tế K3 NL Mác 1 Đình chỉ  
81 Trần Thị Giang 7 ĐH.QT K2 Marketing Đình chỉ 06/01/17
82 Trịnh Quang Tuấn 34 ĐH.QT K2 Marketing Đình chỉ 06/01/17
83 Nguyễn Thị Hà Vy 39 ĐH.QT K2 Marketing Đình chỉ 06/01/17
84 Võ Văn Hiển 111 ĐH.QT K3 NL Mác 1 Đình chỉ  
85 Nguyễn Duy Trường 446 ĐH.QT K3.01 Anh văn 1 Đình chỉ 03/01/17
86 Hoàng Trọng Tuấn 65 ĐH.QT K3.02 Luật ĐC Đình chỉ 09/01/17
87 Nguyễn Thị Ly 19 ĐH.TY K1 Miễn dịch thú y Đình chỉ 06/01/17
88 Đặng Thị Hoa 23 ĐH.TY K2.01 Mô học 1 Đình chỉ  
89 Lê Hữu Hoan 25 ĐH.TY K2.01 Vi sinh vật ĐC Đình chỉ 06/01/17
90 Nguyễn Thị Lan 36 ĐH.TY K2.01 Sinh học ĐC Đình chỉ  
91 Võ Thị 38 ĐH.TY K2.01 Động vật học Đình chỉ  
92 Nguyễn Thị Nhung 45 ĐH.TY K2.01 Động vật học Đình chỉ  
93 Hoàng Thị Sương 54 ĐH.TY K2.01 Sinh học ĐC Đình chỉ  
94 Trần Đức Toàn 65 ĐH.TY K2.01 Giải phẫu vật nuôi 2 Đình chỉ 09/01/17
95 Hồ Văn Chiến 7 ĐH.TY K2.02 Tư tưởng HCM Đình chỉ  
96 Đặng Hoàng Chinh 4 ĐH.TY K2.02 Mô học Đình chỉ 17/12/16
97 Trần Văn Nhật 43 ĐH.TY K2.02 Giải phẫu vật nuôi 2 Đình chỉ 09/01/17
98 Trần Văn Sáng 362 ĐH.TY K2.02 GDQP2 Đình chỉ  
99 Ngụy Đình 17 ĐH.TY K2.02 Mô học Đình chỉ 17/12/16
100 Bùi Hữu Linh 44 ĐH.TY K3.01 Hóa học đại cương Khiển trách 13/01/17
101 Nguyễn Thị Hải Yến 483 ĐH.TY K3.01 NL Mác 1 Đình chỉ  
102 Nguyễn Thọ Trường 448 ĐH.TY K3.02 Anh văn 1 Đình chỉ 03/01/17
103 Phạm Thị Lâm 183 LT.KT K2.02 Phân tích HĐKD Đình chỉ 19/02/17
               
               
  Trong đó: - Đình chỉ: 99 trường hợp    
    - Cảnh cáo: 01 trường hợp    
    - Khiển trách: 03 trường hợp    
        Tổng số HS - SV vi phạm quy chế thi lần 1 là: 103 SV/ 12068 lượt sinh viên dự thi. Chiếm tỷ lệ 0,85 %.
KT. HIỆU TRƯỞNG            
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TP. THANH TRA NGƯỜI TỔNG HỢP
               
  Đã ký   Đã ký     Đã ký  
TS. Nguyễn Xuân Lai Chu Thị Hải Đinh Chung Thành
               
Nơi nhận:            
  - BGH;            
  - Các khoa;            
  - Phòng Đào tạo, Phòng Quản sinh;          
  - Lưu: VT, VP.            
Tags: