Home/THANH TRA/Thanh tra thi

Báo cáo kết quả thanh tra thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TT - KT - QLCL
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /BC-ĐHKTNA Nghệ An, ngày 21 tháng 8 năm 2017
               
BÁO CÁO
Về việc Thanh tra thi hết học phần học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017
               
      Phòng Thanh tra - Khảo thí - Quản lý chất lượng tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và có kết quả như sau:
      1 - Về đề thi
      Nhìn chung, các đề thi chính xác về nội dung và hình thức trình bày đạt yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn một số nhầm lẫn số lượng giữa các ngành trong quá trình nhân bản đề thi. 
      2 - Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi: Cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi. Trong quá trình bố trí phòng thi chưa thật sự hợp lý. (Ví dụ: Ca 1 chiều 17/6/2017, phòng C1.2, tối đa bố trí 30-32 sv, nhưng sắp xếp đến 37 sv).
      3 - Về thực hiện quy chế thi của cán bộ coi thi:
    Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; đã hạn chế được tình trạng đi chậm coi thi; tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ coi thi chưa thật sự  nghiêm túc, chưa đảm bảo tính đồng đều giữa các phòng thi; đi chậm buổi coi thi và quên buổi coi thi: Cô Võ Thị Trâm Anh - Khoa Cơ sở (3 lần chậm và 1 lần quên); Cô Phạm Thị Hoài Thanh - Khoa Tài chính ngân hàng; Cô Trần Thị Thúy Nga - Khoa Nông Lâm.
      4 - Những thí sinh vi phạm quy chế thi:
               
TT Họ tên SBD Lớp Môn thi Hình thức kỷ luật Ngày
thi
1 Trần Văn Đô 3 CĐ CN K12 Hóa Sinh động vật Khiển trách 16/06/17
2 Lưu Văn  4 CĐ CN K12 Hóa Sinh động vật Khiển trách 16/06/17
3 Nguyễn Thị Cẩm 11 CĐ KT K11 Đường lối CMĐCSVN Đình chỉ 09/06/17
4 Võ Tá Nhật 21 CĐ KT K12 Kinh tế vi mô Đình chỉ 16/06/17
5 Đặng Thị Mai 32 CĐ KT K12 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 06/06/17
6 Nguyễn Trung Hiếu 6 ĐH K.Tế K1 K.tế nguồn nhân lực Khiển trách 06/06/17
7 Nguyễn Thục  Trinh 24 ĐH K.Tế K2 Kinh tế vĩ mô 1 Đình chỉ 13/04/17
8 Lê Ái  Khanh 79 ĐH KT K1.01 Phân tích TCDN Đình chỉ 25/05/17
9 Trần Thị Thanh Huyền 18 ĐH KT K1.02 Kế toán máy Đình chỉ 16/05/17
10 Nguyễn Thạch Thảo 74 ĐH KT K1.04 Thực hành Kế toán Đình chỉ 17/05/17
11 Nguyễn Thị Hiền 71 ĐH KT K2.02 Quản trị học ĐC Đình chỉ 13/04/17
12 Phan Thị  Thủy 259 ĐH KT K2.03 Quản trị học Đình chỉ 13/04/17
13 Hoàng Thị Hoài Linh 121 ĐH KT K2.05 Tư tưởng HCM Đình chỉ 04/05/17
14 Nguyễn Thị Trang 281 ĐH KT K2.06 Quản trị học Đình chỉ 13/04/17
15 Nguyễn Phi  Yến 319 ĐH KT K2.06 Tài Chính DN 1 Đình chỉ 04/10/17
16 Phan Thị  Loan 136 ĐH KT K2.07 Tư tưởng HCM Đình chỉ 04/05/17
17 Nguyễn Thị Hiền  Lương 141 ĐH KT K2.07 Tư tưởng HCM Đình chỉ 04/05/17
18 Và Bá  Tồng 267 ĐH KT K2.07 Quản trị học Đình chỉ 13/04/17
19 Nguyễn Thùy Tiên 317 ĐH KT K2.08 Thuế nhà nước Khiển trách 28/06/17
20 Nguyễn Thị Oanh 236 ĐH KT K3.01 GDQP 1 Đình chỉ 13/04/17
21 Phạm Thị Quỳnh Như 135 ĐH KT K3.02 Kinh tế phát triển Đình chỉ 28/06/17
22 Mai Thị Phượng 174 ĐH KT K3.02 Lý thuyết thống kê Đình chỉ 30/06/17
23 Lê Thị Oanh 235 ĐH KT K3.02 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
24 Đinh Thị Thu Yên 167 ĐH KT K3.03 Lý thuyết thống kê Đình chỉ 30/06/17
25 Đinh Thị Thu Uyên 251 ĐH KT K3.03 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
26 Nguyễn Thị Mai  Thanh 181 ĐH KT K3.04 Anh văn 2 Đình chỉ 04/05/17
27 Bùi Hà Trang 105 ĐH KT K3.05 Lý thuyến XSTK Đình chỉ 16/06/17
28 Trần Thị Nga 198 ĐH KT K3.05 Lý thuyến XSTK Đình chỉ 04/10/17
29 Chittce SucKha Sơm 14 ĐH QLDD K2 QLHC về đất đai Đình chỉ 30/06/17
30 Suphaphon Lattang Khays 15 ĐH QLDD K2 QLHC về đất đai Đình chỉ 30/06/17
31 Nguyễn Bá Tiên 10 ĐH QLDD K3 Thổ nhưỡng Đình chỉ 28/06/17
32 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 19 ĐH QT K3.01 Lý thuyến XSTK Đình chỉ 04/10/17
33 Phạm Thị Chi 24 ĐH QT K3.01 Lý thuyến XSTK Đình chỉ 04/10/17
34 Nguyễn Thế Tâm 34 ĐH QT K3.01 Anh văn 2 Đình chỉ 04/05/17
35 Trương Xuân Đức 47 ĐH QT K3.01 Lý thuyến XSTK Đình chỉ 04/10/17
36 Lê Công Minh 174 ĐH QT K3.01 GDQP 1 Đình chỉ 13/04/17
37 Trần Đình Phương 260 ĐH QT K3.01 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
38 Phan Thị Vân Anh 12 ĐH QT K3.02 GDQP 1 Đình chỉ 13/04/17
39 Chu Thị Thùy Trang 353 ĐH QT K3.02 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
40 Lê Thị Diệu Thúy 298 ĐH QTKD K2 Thuế nhà nước Khiển trách 28/06/17
41 Trương Thị Hồng Phượng 46 ĐH TY K2.01 Hóa Sinh động vật Đình chỉ 04/10/17
42 Trần Văn Nhật 41 ĐH TY K2.02 Sinh lý động vật 1 Đình chỉ 13/04/17
43 Trần Thị Thu Hằng 19 ĐH TY K3 Anh văn 2 Đình chỉ 04/05/17
44 Trần Thúy 14 ĐH TY K3.01 Hóa sinh ĐC Đình chỉ 30/06/17
45 Nguyễn Thị  Hạnh 16 ĐH TY K3.01 Hóa sinh ĐC Đình chỉ 30/06/17
46 Đào Thị Oanh 231 ĐH TY K3.01 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
47 Lê Thị 350 ĐH TY K3.01 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
48 Lê Thị Quỳnh Như 223 ĐH TY K3.02 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
49 Chu Văn  Tràng 372 ĐH TY K3.02 Nguyên lý Mác 2 Đình chỉ 26/06/17
50 Nguyễn Thị Linh 192 LT KT K2.08 Tài chính công Cảnh cáo 27/05/17
51 Phạm Lan Phương 105 LT KT K2.11 Thực hành KTTC Đình chỉ 17/06/17
52 Phạm Văn Mạnh 08 TC CN K40 Vệ sinh thú y Đình chỉ 30/06/17
53 Lê Bá  Quý 11 TC CN K40 Anh văn 2 Đình chỉ 16/06/17
54 Trần Văn Thạch 14 TC CN K40 Vệ sinh thú y Đình chỉ 30/06/17
               
               
               
               
  Trong đó: - Đình chỉ: 48 trường hợp    
    - Cảnh cáo: 01 trường hợp    
    - Khiển trách: 05 trường hợp    
Tổng số HS-SV vi phạm quy chế thi lần 1 là: 54 Sinh viên / 12081 lượt dự thi
          Đạt tỷ lệ = 0.45%
KT. HIỆU TRƯỞNG            
PHÓ HIỆU TRƯỞNG TP. THANH TRA NGƯỜI TỔNG HỢP
(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
               
Nguyễn Thị Mai Anh Đinh Thị Thu Hương Đinh Chung Thành
               
Nơi nhận:            
  - BGH (báo cáo);            
  - Các khoa;            
  - Phòng QL Đào tạo;            
  - Lưu: VT, VP.            
Tags: