Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /TB-ĐHKTNA

Vinh, ngày 20  tháng 02  năm 2017

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc “Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016 – 2017”

         

Kính gửiBan chủ nhiệm  khoa, bộ môn trực thuộc

Thực hiện Quyết định số: 1244/QĐ-ĐHKTNA ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An về việc ban hành Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn trực thuộc và các Thầy, Cô trong toàn trường kế hoạch tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trong  năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến phản hồi.

- Sinh viên hệ trung cấp Khoá 40

- Sinh viên hệ cao đẳng khóa 10, 11 và 12.

- Sinh viên hệ đại học khoá 1, khóa 2 và khóa 3.

2. Thời gian lấy ý kiến phản hồi: Từ ngày 27/02/2017 đến 05/4/2017

- Đối với sinh viên hệ Trung cấp; hệ Cao đẳng và hệ Đại học khóa 1: Các học phần đã dạy trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

- Sinh viên hệ Đại học khóa 2 và khóa 3: Các học phần đang dạy trong  học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

3. Nội dung khảo sát:

Nội dung khảo sát, quy trình tổ chức, thực hiện theo Quyết định số: 1244/QĐ-ĐHKTNA ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

Công tác Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc trong năm học. Vì vậy Hiệu trưởng yêu cầu BCN các Khoa, tổ bộ môn trực thuộc, Phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL, sinh viên các khoá và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

 HIỆU TRƯỞNG

 

    - BGH (B/c);

    - Như trên;

    - Lưu: VT, VP.

(Đã ký)

TS.Dương Xuân Thao

 

Tags: