Home/Văn bản/Thanh tra

Danh mục các văn bản Thanh tra

A. VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

TT LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Thông tư 51/2012/TT-BGD&ĐT 18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
2 Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
3 Thông tư 05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
4 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
5 Công văn 1486/BGDĐT-TTr 16/04/2018 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung phổ thông quốc gia 2018
6 Công văn 2344/BGDĐT-TTr 06/06/2018 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ và TC nhóm ngành đào tạo giáo viên 2018
7 Công văn 4359/BGDĐT-TTr 24/9/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018 - 2019 đối với CSGD ĐH, trường SP.
8 Luật 56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
9 Nghị định 86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra
10 Nghị định 33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

B. VĂN BẢN NỘI BỘ

T LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
1 Quyết định 44/QĐ-ĐHKTNA 15/04/2015 Quy định về hồ sơ công tác giảng viên của trường Đại học Kinh tế Nghệ An
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: