Thông báo về việc bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2014

          Thực hiện Công văn số 446-CV/BTC Th.U ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Vinh, về việc bổ sung hồ sơ đảng viên từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2014.

          Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, yêu cầu các chi ủy chi bộ hướng dẫn cho đảng viên thuộc chi bộ kê khai bổ sung những thay đổi của đảng viên thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2014 theo mẫu biểu đính kèm.

          Chi tiết thông báo xem tại: Thông báo bổ sung hồ sơ Đảng năm 2014.doc