LỊCH LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    LỊCH LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG

                             Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018

                        * BUỔI SÁNG:              - Từ 6h50'                                       Chuẩn bị

                                                           - Từ 7h đến 11h10'                          Làm việc và học tập

                                                           - Từ 11h10'                                     Nghỉ

                         * BUỔI CHIỀU:            - Từ 13h05'                                     Chuẩn bị

                                                           - Từ 13h15'đến 17h25'                     Làm việc và học tập

                                                           - Từ 17h25'                                     Nghỉ

                        * BUỔI TỐI:                - Từ 19h đến 21h30'                        Làm việc và học tập

                                                         - Từ 21h30'                                     Nghỉ.

          * GIỜ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP: Thực hiện theo kế hoạch của phòng Đào tạo.

 

                                                                                Nghệ An, ngày 11 tháng 10 năm 2017

                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG        

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      (Đã ký)   

 

                                                                                              Nguyễn Thị Mai Anh

Tags: