Thông báo lịch làm việc mùa đông năm 2016

Từ ngày 17 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017

 

        * BUỔI SÁNG:              - Từ 6h50'                                       Chuẩn bị

                                                - Từ 7h đến 11h10'                        Làm việc và học tập

                                                - Từ 11h10'                                     Nghỉ

        * BUỔI CHIỀU:            - Từ 13h05'                                     Chuẩn bị

                                                - Từ 13h15'đến 17h25'                  Làm việc và học tập

                                                - Từ 17h25'                                     Nghỉ

        * BUỔI TỐI:                 - Từ 19h đến 21h30'                      Làm việc và học tập

                                                - Từ 21h30'                                     Nghỉ.

          * GIỜ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP: Thực hiện theo kế hoạch của phòng Đào tạo.

                                                                                                Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2016

                                                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                       

                                                                                                                     Đã ký

                                                                                                           Nguyễn Thị Mai Anh

Tags: