CAO HỌC

  • Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

    Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

    Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5252/BGDĐT-GDĐH ngày 24/10/2016 về việc đào tạo trình độ thạc sĩ tại Nghệ An, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên kết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 1