Cuộc thi "Tìm hiểu Luật ANGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet "

             UBND TỈNH NGHỆ AN        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                           

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   1284 /KH-ĐHKTNA                          Nghệ An, ngày 12 tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông

và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018

          Ngày 23 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 559/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018. Để hưởng ứng và phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên.

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cách hành xử khi tham gia giao thông. Góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông, tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

- Nâng cao nhận thức cho sinh viên về những quy định của pháp luật trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội, xây dựng văn hóa và định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội. Giảm thiểu các tác động tiêu cực trong việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể sinh viên trong Trường;

- Đảm bảo chất lượng, chính xác, thiết thực, hiệu quả.

          II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1. Đối tượng dự thi (có tính chất bắt buộc): Toàn thể sinh viên đang họ tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trên Công thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, tại địa chỉ: atgt.nghean.gov.vn

         

3. Nội dung thi

          3.1 Về an toàn giao thông

          - Về kiến thức: Các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông

- Về kỹ năng: Xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết khi gặp tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; Chấp hành luật và tuyên truyền về luật giao thông.

3.2 Cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet

- Các hành vi bị cấm trong cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet, mạng xã hội, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng.

- Chế tài xử phạt trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Văn hoá khi cung cấp, sử dụng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

- Định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội.

- Các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An.

- Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 01 lần.

- Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh (tên miền là www.nghean.gov.vn) => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” (hoặc vào địa chỉ atgt.nghean.gov.vn) => Làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

5. Thời gian thực hiện

- Lễ phát động cuộc thi: 24/9/2018 (dự kiến).

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 24/9 đến 22/10/ 2018 (04 tuần).

- Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2018

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần có 16 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải nhất: Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 02 triệu đồng.

- 02 giải nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.500.000 đồng.

- 03 giải ba: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích: Tiền thưởng 500.000 đồng.

2. Giải tập thể

- Giải thi tuần: Có 04 giải.

Kết thúc mỗi tuần thi, BTC sẽ quyết định 01 đơn vị đạt giải thi tuần cuộc thi. Giải thi tuần dành cho đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, chất lượng thi cao. Giải thi tuần đượng tặng Giấy khen của BTC kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/ giải. Mỗi đơn vị chỉ được xét đạt giải thi tuần 1 lần trong 4 tuần thi.

- Giải tập thể (Sau khi kết thúc cuộc thi).

Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ quyết định có 05 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượt người tham gia nhiều, chất lượng thi cao nhất 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng/ giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng công tác sinh viên đăng tải Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi lên website của Trường và tích cực tuyên truyền về Cuộc thi để toàn thể sinh viên biết và tham gia; Đặc biệt vào các tuần diễn ra thi, Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp với các giảng viên hướng dẫn thực hành tại phòng máy tính tổ chức cho sinh viên tham gia thi.

2. Các khoa, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi nhằm tạo sự lan toả và thu hút đông đảo đoàn viên – sinh viên tham gia cuộc thi.

3. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Trung tâm tin học, ngoại ngữ, hợp tác và đào tạo ngắn hạn tạo điều kiện về cơ sở vật chất (phòng thực hành, mạng internet…) để sinh viên tham gia thi.

Trên đây là nội dung Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai cụ thể, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch nói trên./.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Phòng CTSV (để th/hiện);

- Các khoa, ĐT, Hội SV trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       (đã ký)

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             UBND TỈNH NGHỆ AN        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                           

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   1284 /KH-ĐHKTNA                          Nghệ An, ngày 12 tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông

và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018

          Ngày 23 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 559/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018. Để hưởng ứng và phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên.

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cách hành xử khi tham gia giao thông. Góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông, tai nạn giao thông và hình thành văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

- Nâng cao nhận thức cho sinh viên về những quy định của pháp luật trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet, mạng xã hội, xây dựng văn hóa và định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội. Giảm thiểu các tác động tiêu cực trong việc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể sinh viên trong Trường;

- Đảm bảo chất lượng, chính xác, thiết thực, hiệu quả.

          II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1. Đối tượng dự thi (có tính chất bắt buộc): Toàn thể sinh viên đang họ tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trên Công thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, tại địa chỉ: atgt.nghean.gov.vn

         

3. Nội dung thi

          3.1 Về an toàn giao thông

          - Về kiến thức: Các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông

- Về kỹ năng: Xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết khi gặp tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; Chấp hành luật và tuyên truyền về luật giao thông.

3.2 Cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet

- Các hành vi bị cấm trong cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet, mạng xã hội, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng.

- Chế tài xử phạt trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Văn hoá khi cung cấp, sử dụng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

- Định hướng xử lý các vấn đề trên mạng xã hội.

- Các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An.

- Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 01 lần.

- Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh (tên miền là www.nghean.gov.vn) => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” (hoặc vào địa chỉ atgt.nghean.gov.vn) => Làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

5. Thời gian thực hiện

- Lễ phát động cuộc thi: 24/9/2018 (dự kiến).

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 24/9 đến 22/10/ 2018 (04 tuần).

- Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2018

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần có 16 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải nhất: Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 02 triệu đồng.

- 02 giải nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.500.000 đồng.

- 03 giải ba: Tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích: Tiền thưởng 500.000 đồng.

2. Giải tập thể

- Giải thi tuần: Có 04 giải.

Kết thúc mỗi tuần thi, BTC sẽ quyết định 01 đơn vị đạt giải thi tuần cuộc thi. Giải thi tuần dành cho đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều, chất lượng thi cao. Giải thi tuần đượng tặng Giấy khen của BTC kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/ giải. Mỗi đơn vị chỉ được xét đạt giải thi tuần 1 lần trong 4 tuần thi.

- Giải tập thể (Sau khi kết thúc cuộc thi).

Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ quyết định có 05 giải tập thể dành cho các đơn vị có số lượt người tham gia nhiều, chất lượng thi cao nhất 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng/ giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng công tác sinh viên đăng tải Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi lên website của Trường và tích cực tuyên truyền về Cuộc thi để toàn thể sinh viên biết và tham gia; Đặc biệt vào các tuần diễn ra thi, Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp với các giảng viên hướng dẫn thực hành tại phòng máy tính tổ chức cho sinh viên tham gia thi.

2. Các khoa, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng về Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi nhằm tạo sự lan toả và thu hút đông đảo đoàn viên – sinh viên tham gia cuộc thi.

3. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Trung tâm tin học, ngoại ngữ, hợp tác và đào tạo ngắn hạn tạo điều kiện về cơ sở vật chất (phòng thực hành, mạng internet…) để sinh viên tham gia thi.

Trên đây là nội dung Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai cụ thể, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch nói trên./.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Phòng CTSV (để th/hiện);

- Các khoa, ĐT, Hội SV trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       (đã ký)

Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh