Thông báo mời tham gia Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018 do Bộ GD ĐT phát động

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số: 1043 / TB - ĐHKTNA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2018        

THÔNG BÁO

V/v tham gia cuộc thi “ học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

 Kính gửi:    - Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn

                             - Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp

                             - Sinh viên các lớp trong toàn trường

Căn cứ quyết định số 3950/QĐ- BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “ Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018.

Căn cứ kế hoạch 1397/KH- ĐHKTNA ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc tổ chức phát động cuộc thi “học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các học sinh, sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 05 thành viên).

2. Số lượng: Mỗi lớp, chi đoàn phải có ít nhất 01 ý tưởng tham gia.

3. Lĩnh vực dự thi: Các dự án khởi nghiệp được chia theo các lĩnh vực: công nghiệp; nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp; giáo dục và đào tạo; y tế; dịch vụ; khoa học; công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.

 4. Kế hoạch, thể lệ cuộc thi: Được đăng tải trên Website :  www.dhktna.edu.vn trong mục Góc Sinh viên

                             hoặc  facebook: dhktna tuvanvieclam.

5. Thời gian dự thi:  Đến hết ngày 05/11/2018

         6. Cách thức dự thi: 02 hình thức

- Các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi gửi bài dự thi (bản giấy) về Tổ tư vấn hướng nghiệp việc làm & QHDN (Tầng 1, Nhà A) .

         - Hoặc gửi bài thi thông qua Email: tuvandhkinhte@gmail.com bằng bản PDF và các minh chứng dưới dạng ảnh hoặc video clip minh họa.

ĐT liên hệ: 02388 668 339/Cô  Hiền: 0948 450 788/ Cô Vân Anh: 0977 393 605

 Nhận được thông báo này đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn,Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp, có nhiệm vụ triển khai tuyên truyền, phổ biến về nội dung cuộc thi đến sinh viên các lớp để thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch của Cuộc thi.

Nơi nhận:

- Ban chủ nhiệm các Khoa

- Cố vấn học tập, GVCN các lớp

- Sinh viên các lớp

- Lưu VT, Tổ TV

       KT. HIỆU TRƯỞNG

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

    (đã ký)

                        Nguyễn Thị Mai Anh

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh