Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với BGH năm học 2018 - 2019

 

             UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1567/KH-ĐHKTNA                   Nghệ An, ngày 16  tháng 11  năm 2018

                                                           KẾ HOẠCH

                                          Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp

                     giữa sinh viên với Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2018 - 2019

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thông qua Hội nghị, giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt; trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên;

- Giúp Nhà trường có thêm thông tin để điều chỉnh công tác quản lý, điều hành nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người học ngày càng tốt hơn.

2. Yêu cầu

- Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

- Sinh viên dự Hội nghị phải có thái độ nghiêm túc, các ý kiến phát biểu phải trọng tâm, nêu cao tinh thần xây dựng để đạt được mục đích của Hội nghị.

II. Nội dung.

1. Hiệu trưởng thông qua định hướng một số hoạt động cơ bản của Nhà trường trong thời gian sắp tới.

2. Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, dạy và học của Trường;

3. Những vấn đề về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học: Thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học, các trang thiết bị phục vụ cho việc học,…

4. Những vấn đề liên quan đến đời sống như: KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, …

5. Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, …

6. Những vấn đề khác liên quan đến sinh viên và Nhà trường.

III. Thành phần

1. Về phía cán bộ, giảng viên

- Các đồng chí trong BGH; Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm;

- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên,

- Cố vấn học tập, GVCN các lớp, Trợ lý QLSV các khoa, toàn thể cán bộ Phòng CTSV.

2. Về phía sinh viên

Đại diện sinh viên các lớp hệ Đại học, ĐHLT và Cao đẳng:  Mỗi lớp cử 06 sinh viên, bao gồm: Lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn, số lượng còn lại là thành viên của lớp.

IV. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Dự kiến sáng thứ 7, ngày 01 tháng 12 năm 2018, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút (Sinh viên tập trung từ lúc 7 giờ 30 phút). Nhà trường sẽ Thông báo về thời gian tổ chức chính thức sau).

2. Địa điểm: Hội trường Lớn - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

V. Phân công nhiệm vụ.

1. Phòng Công tác sinh viên:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, tham mưu Ban giám hiệu về thành phần đại biểu và số lượng sinh viên dự Hội nghị;

- Làm Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị;

- Làm làm meket Hội nghị (Maket trên máy tính);

- Hướng dẫn các lớp tổ chức họp để chọn cử sinh viên tham dự Hội nghị và thống nhất các vấn đề cần trao đổi tại Hội nghị.

- Chụp ảnh, viết bài đưa tin về Hội nghị;

- Cử cán bộ tổng hợp các ý kiến của sinh viên và phần trả lời của BGH và đại diện các phòng, khoa liên quan để gửi đến sinh viên (bằng cách đăng trong mục sinh viên trên trang web của Nhà trường).

2. Các phòng, khoa, trung tâm:

- Các phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm trả lời những nội dung liên quan do đơn vị đảm nhiệm;

- Các khoa đào tạo chỉ đạo các cố vấn học tập tổ chức họp lớp quán triệt các nội dung cần trao đổi với Ban giám hiệu (lưu ý: những nội dung cần trao đổi phải là những nội dung còn vướng mắc, tồn tại chưa được giải quyết hoặc các nội dung có tính chất đóng góp, xây dựng).

3. Phòng Quản trị thiết bị: Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, máy chiếu;

4. Phòng Tổ chức – Hành chính: Chuẩn bị nước uống cho cán bộ dự Hội nghị.

5. Các lớp sinh viên:

- Tổ chức họp lớp (dưới dự chủ trì của CVHT hay GVCN ) để thống nhất các vấn đề cần trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường tại Hội nghị đối thoại. Thời gian hoàn thành họp lớp trước ngày 28/11/2018.

- Cử đại diện của lớp tham gia Hội nghị theo thành phần và số lượng đã được phân công (danh sách các sinh dự Hội nghị các lớp nạp về Trợ lý SV và Phòng CTSV trước ngày 30/11/2018.

- Thông báo để sinh viên của lớp tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với Ban giám hiệu Nhà trường năm học 2018 - 2019, Ban giám hiệu yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận :

 - Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

 - Các phòng, khoa, Trung tâm;

 - Đoàn Trường, Hội SV Trường;

 - Lưu CTSV.

                    HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

 

 

               TS. Dương Xuân Thao

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh