Nhắc nhở sinh viên giữ gìn ANTT trên địa bàn, không tham gia biểu tình.

Những ngày vừa qua, khi Quốc Hội tiến hành thảo luận về Dự án Luật Đơn vị đặc khu hành -  chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thì các đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng biểu tình, chống đối chính quyền làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Thể hiện sự cân nhắc, thận trọng, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2018, Quốc Hội đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị đặc khu hành -  chính kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 6 (6/2018) để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở giữ vững an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự của đơn vị và trên địa bàn, Ban Giám hiệu yêu cầu học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện các nội dung sau:

1. Đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng.

2. Tuyên truyền cho người thân, bạn bè, không tham gia các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội.

Giao các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Tổ quản lý Ký túc xá trực tiếp giám sát, theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong HSSV, phản ánh về Ban Giám hiệu để xử lý khi có các sự việc liên quan xảy ra.

          Nhận được Thông báo này, yêu cầu Phòng CTSV, các khoa quản lý sinh viên phối hợp tổ chức triển khai để HSSV trong toàn Trường nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu sinh viên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và trước Pháp luât.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Để chỉ đạo)                                                                                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng CTSV (Để t/h)

- Đoàn TN Trường      (Để t/h)                                                                                                                                                                                     (Đã ký)                            

- Tổ Quản lý KTX       (Để t/h)                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Mai Anh

- Lưu VT; CTCT HSSV                                                                          

- Webside của Trường.

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh