Thông báo thu giấy tờ lập hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019

                UBND TỈNH NGHỆ AN

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                 Số:  1440 /TB- CTSV                                            Nghệ An, ngày  15  tháng  10  năm 2018

                                                         THÔNG BÁO

                       Về việc thu giấy tờ lập hồ sơ miễn, giảm học phí  học kỳ 1,

                                          năm học 2018 – 2019 

Kính gửi:  

 - Trợ lý quản lý sinh viên các khoa,

-  Llớp trưởng các lớp sinh viên trong toàn trường.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và miễn giảm học phí cho HSSV các trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 3 năm 2016 Hướng dẫn thực Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp được biết về đối tượng được miễn, giảm học phí  và yêu cầu nạp về Phòng Công tác sinh viên các giấy tờ liên quan để lập hồ sơ  hưởng chế độ miễn, giảm học phí như sau:

I. Đối tượng được miễn học phí

1. Con liệt sĩ, con thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật (bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận theo qui định của Bộ Y tế) có khó khăn về kinh tế (thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của TTg Chính phủ).

3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của TTg Chính phủ

4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu), ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

 II.  Đối tượng được giảm 70% học phí.

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo và cận nghèo nhưng sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ) thì được giảm 70% học phí.

III.  Đối tượng được giảm 50% học phí.

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

IV. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

1. Đối với sinh viên là  con liệt sĩ, con thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Để được hưởng chế dộ miễn, giảm học phí, sinh viên phải có đủ giấy tờ sau:

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV)

- Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh (có công chứng)

- Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục – đào tạo theo mẫu do Phòng LĐTBXH cấp.

-  Giấy xác nhận quan hệ nhân thân do chính quyền cấp xã xác nhận (nếu là thân nhân của người có công với cách mạng) có thể nộp bản sao: Sổ hộ khẩu; giấy khai sinh để thay thế giấy xác nhận.

2. Đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; HSSV mồ côi cha, hoặc mồ côi mẹ nhưng người còn lại đang trong thời gian chịu hình phạt tù,

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV cấp)

- Giấy chứng nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ do chính quyền cấp xã, phường xác nhận.

-  Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV cấp)

- Giấy giám định y khoa; (Biên bản giám định do hội đồng y khoa hoặc quyết định do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên)

- Giấy xác nhận kinh tế khó khăn do chính quyền cấp xã xác nhận.

4. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV cấp)

- Xác nhận là người dân tộc thiểu số: (có thể dùng bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc CMND để thay thế giấy xác nhận).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2016 do chính quyền cấp xã xác nhận (theo mẫu quy định tại thông tư liên tịch Số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009)

5. Đơi với sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV cấp)

- Để chứng minh là người dân tộc rất ít người, sống ở vùng đặc biệt khó khăn, sinh viên cần nạp các giấy tờ sau: Hộ khẩu hoặc giấy khai sinh.

6. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (không thuộc hộ nghèo, cận nghèo) nhưng sống ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV cấp)

- Bản sao Giấy khai sinh (có xác nhận, đóng dấu của chính quyền địa phương).

- Bản sao Hộ khẩu (có công chứng).

7. Đối với sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Đơn xin được miễn, giảm học phí theo mẫu (phòng CTSV Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cấp)

-  Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Giấy xác nhận quan hệ nhân thân (cha – con; mẹ - con) có xác nhận của chính quyền địa phương.

V. Thời gian và địa điểm thu nhận giấy tờ làm hồ sơ

1. Thời giam thu nhận hồ sơ:

Từ ngày 15 tháng  10 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2018      

2. Địa điểm thu nhận hồ sơ:  Phòng Công tác CTSV ( Cô Hoàng nhận).

Lưu ý:  Riêng sinh viên hệ liên thông chính quy thuộc các đối tượng nói trên, ngoài việc nạp các giấy tờ đã quy định trên thì cần phải nạp thêm Giấy xác nhận đang chưa được hưởng  lương và sinh hoạt phí, nếu sinh viên đã đi làm và được hưởng lương, sinh hoạt  phí thì không được xét miễn, giảm học phí.

Nhận được thông báo này, yêu cầu lớp trưởng  các lớp thông báo đến tất cả các  sinh viên trong lớp được biết và đôn đốc các sinh viên liên quan thực hiện để hưởng quyền lợi. Hết thời hạn nói trên, phòng Công tác sinh viên không chịu trách nhiệm giải quyết./.

                                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 - Như kính gửi;

 -  BGH (để B/c);                                                                            (Đã ký)

 -  Lưu  phòng CTSV                                                                                        

 -   Webside của Trường.                                                      Nguyền Quốc Sơn

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh