Thông báo kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

            UBND TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số:  355 /TB- ĐHKTNA                   Nghệ An, ngày   10  tháng  4   năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện

của sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 

 

Kính gửi:   

 - Các khoa quản lý sinh viên;

- Cố vấn học tập

- Sinh viên các lớp hệ chính quy trong toàn Trường;

Ngày 10 tháng 4 năm 2019,  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp trường đã họp để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (có kết quả điểm kèm theo và được đăng trên website: dhktna.edu.vn/Sinh viên ). Trước khi trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên mà Hội đồng đã đánh giá, Thường trực Hội đồng thông báo kết quả đánh giá của Hội đồng đối với từng sinh viên để toàn thể sinh viên hệ chính quy biết. Sinh viên nào thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện của Hội đồng cấp khoa, cấp Trường chưa phù hợp với bản thân thì đến Văn phòng khoa trực tiếp quản lý gặp Trợ lý quản lý sinh viên khoa hoặc đến Văn phòng Phòng Công tác sinh viên để được giải quyết. Thời gian giải quyết thắc mắc, khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày ra thông báo. Quá thời hạn nói trên, mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

 Nhận được thông báo này, đề nghị các khoa, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp phối hợp triển khai đến toàn thể sinh viên hệ chính quy biết và thực hiện.

 

                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CTSV

   - Như kính gửi;

    - Lưu  phòng CTSV.                                                                                   (đã ký)           

    - Website của Trường.

                                                                                                                  Nguyễn Quốc Sơn                                               

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh