Thông báo mời nhận thẻ BHYT sinh viên

                 UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số 1529 /TB-ĐHKTNA                          Vinh, ngày   08 tháng  11  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc mời sinh viên nhận thẻ BHYT

Kính gửi:     

- Trợ lý quản lý sinh viên các khoa;

- Lớp trưởng các lớp hệ chính quy trong toàn Trường.

            Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh viên năm học 2018 - 2019, hiện nay, các đơn vị chức năng của Nhà trường đã hoàn thành việc mua thẻ BHYT cho các sinh viên đã đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2018 đến hết tháng 10 năm 2018. Vậy, Nhà trường thông báo và đề nghị Lớp trưởng hoặc Lớp phó đại diện các lớp đến Tổ Y tế (gặp chú Song)  tầng 1, Nhà C để nhận thẻ BHYT về phát cho các thành viên trong lớp.

Lưu ý:

- Sinh viên đến nhận thẻ vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trong tháng 11/2018.

- Khi phát thẻ BHYT cho các thành viên trong lớp đề nghị Lớp trưởng lập danh sách người nhận, cho ký tên lưu giữ suốt quá trình học tập tại trường.

- Đối với các sinh viên đăng mua thẻ BHYT từ sau 10/2018, Nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan BHYT Thành phố Vinh để cấp thẻ cho sinh viên và sẽ thông báo đại diện các lớp đến nhận vào các đợt tiếp theo.

Nhận được Thông báo, yêu cầu Lớp trưởng hoặc Lớp phó các lớp đến nhận đúng thời gian quy định./.

 

 Nơi nhận:                                                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG                                             

    - BGH (thay B.cáo)                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG CTSV

   - Trợ lý quản lý sinh viên các khoa;

   - Lớp trưởng các lớp SV hệ chính quy; 

   - website Trường;                                                                                                                             (Đã ký)

   - Lưu phòng CTSV;                                                            

 

                                   Nguyễn Quốc Sơn

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh