Thông báo nơi đăng ký khám sức khỏe và hỗ trợ y tế ban đầu cho sinh viên

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                    

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  1102  /TB-ĐHKTNA                            Nghệ An, ngày    05    tháng   11   năm 2019     

                                                                                 THÔNG BÁO

nơi khám chữa bệnh và hỗ trợ y tế ban đầu cho sinh viên

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học trong hệ thống giáo dục. Sau khi làm việc thống nhất với Trạm y tế phường Hà Huy Tập, Nhà trường thông báo việc khám chữa bệnh và hỗ trợ y tế ban  đầu cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An như sau:

1. Sinh viên đang học tập hoặc tham gia các hoạt động khác trong phạm vi khu vực Trường nếu bị ốm đau cần hỗ trợ về y tế thì liên hệ cô Bùi Thị Ngọc Hà chuyên viên Phòng Công tác sinh viên số điện thoại 0975459126 để được hỗ trợ ban đầu, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được chuyển sang Trạm y tế Phường hoặc Bệnh viện 115 Nghệ An, Bệnh viện Thành phố Vinh, Bệnh viện trường Đại học y khoa Vinh… để khám và xử lý kịp thời cho sinh viên..

2. Khi đi khám, chữa bệnh, sinh viên cần đem theo thẻ BHYT và Chứng minh nhân dân để làm thủ tục theo quy định về chế độ khám bảo hiểm y tế.

Nhận được Thông báo yêu cầu Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Trưởng các khoa quản lý sinh viên chỉ đạo cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp triển khai để toàn thể sinh viên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

   - Các phòng, khoa, TT;                                                                           

   - Các lớp sinh viên;

    - Website của Trường;                                                                                                 (đã ký)       

   - Lưu: Phòng CTSV.                                                                          

 

                                                                                                                                TS. Dương Xuân Thao                                                 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh