Các mẫu xây dựng và thẩm định ngân hàng đề thi

CÁC MẪU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH NGÂN HÀNG ĐỀ THI:

 

1) Bản đề xuất hình thức kết thúc thi học phần:

2) Bảng mô tả cấu trúc đề thi trắc nghiệm

3) Bảng mô tả cấu trúc đề thi

4) Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi học phần

5) Đáp án thang điểm

6) Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần

7) Mẫu trình bày ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ Đại học

Tags:
Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh