Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2015-2016

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Đơn vị tính: Người

TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 173     11 112 50 0 0
1 Khoa 170     11 110 49 0 0
  Khoa Cơ sở 41       28 13    
  Lý luận chính trị 16     3 12 1    
  Tài chính - ngân hàng 19       14 5    
  Quản trị kinh doanh 26     3 12 11    
  Kế toán – Phân tích 41     1 28 12    
  Nông Lâm Ngư 27     4 16 7    
2 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3       2 1    

Bài viết khác