Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2016-2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Đơn vị tính: Người

TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 165     11 135 19 0 0
1 Khoa 162     11 132 19 0 0
  Khoa Cơ sở 41     0 34 7    
  Lý luận chính trị 14     3 11 0    
  Tài chính - ngân hàng 16     1 14 1    
  Quản trị kinh doanh 26     2 22 2    
  Kế toán – Phân tích 41     1 35 5    
  Nông Lâm Ngư 24     4 16 4    
2 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3       3      

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Tính đến tháng 11 năm 2017

 

STT Họ và tên Nam/ Nữ Ngày, tháng, năm sinh Chức danh (GS,PGS,GVC,GV, Trợ giảng) Trình độ đào tạo (TSKH,TS, Ths, ĐH) Chuyên môn/ chuyên ngành được đào tạo Giảng dạy kiến thức khối đại cương Giảng dạy kiến thức khối chuyên môn Ngành đào tạo tham gia chủ trì
1 Dương Xuân Thao Nam 13/06/1961 GVC Tiến sĩ Kinh tế   X Kế toán
2 Đoàn Tiến Dũng Nam 24/04/1961 GVC Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
3 Ngô Thị Thanh Hoàn Nữ 10/09/1964 GVC Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
4 Lê Thị Yến Nữ 21/06/1963 GV Đại học Kế toán   X  
5 Ngô Đình Ký Nam 08/11/1978 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
6 Lê Thị Vân Hà Nữ 30/08/1976 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
7 Phạm Nguyệt Thương Nữ 23/09/1979 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
8 Hoàng Thị Hiền Nữ 07/01/1981 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
9 Hoàng Thị Lộc Nữ 26/06/1976 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
10 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 23/05/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
11 Trần Thị Hương Trà Nữ 02/12/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
12 Lê Phương Nữ 02/12/1985 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
13 Phạm Đức Giáp Nam 12/02/1984 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
14 Trần  Cẩm Vân Nữ 28/01/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
15 Nguyễn Thanh Vân Nữ 20/03/1987 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
16 Ngô Thị Thương Huyền Nữ 01/12/1986 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
17 Võ Thúy Hằng Nữ 10/04/1987 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
18 Võ Thị Thu Hương Nữ 27/09/1985 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
19 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 31/12/1989 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
20 Võ Thị Thanh Tú Nữ 27/08/1988 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
21 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/07/1989 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
22 Phạm Thị Bảo Thoa Nữ 14/11/1989 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
23 Trần Thị Bính Ngọc Nữ 27/03/1989 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
24 Phan Thanh Hà Nữ 17/08/1977 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
25 Nguyễn Thị An Nữ 22/08/1985 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
26 Nguyễn Kim Diệp Long Nữ 29/05/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
27 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 10/07/1989 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
28 Nguyễn Văn Điệp Nam 01/01/1987 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
29 Nguyễn Thị Xuân Nữ 15/12/1975 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
30 Nguyễn Thị Song Hương Nữ 04/04/1990 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
31 Nguyễn Thị Phương Chi Nữ 15/04/1989 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
32 Phan Thị Thu Hiền Nữ 06/10/1988 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
33 Hà Thị Hồng Nhung Nữ 14/01/1990 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
34 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/12/1967 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kế toán
35 Đinh Toàn Thắng   15/10/1975 GV Đại học Kế toán   X  
36 Bùi Thị Ngọc Hà   11/07/1987 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
37 Nguyễn Duy Định   25/08/1985 GV Đại học Kế toán   X  
38 Nguyễn Thị Thành   02/09/1985 GV Đại học Kế toán   X  
39 Nguyễn Đình Hà   26/06/1976 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
40 Đặng Thị Thúy   20/07/1983 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
41 Nguyễn Thi Minh   30/08/1983 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
42 Nguyễn Công Nhật Nam 07/03/1980 GV Tiến sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
43 Đặng Thị Thảo Nữ 30/11/1980 GV Tiến sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
44 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 01/11/1981 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
45 Lê Thị Xuân Nữ 07/12/1977 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
46 Nguyễn Lan Anh Nữ 19/03/1983 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
47 Hồ Thị Hoàng Lương Nữ 08/10/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
48 Hoàng Thị Thúy Hằng Nữ 11/07/1984 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
49 Hồ Thị Hiền Nữ 12/01/1981 GV Thạc sĩ Kinh tê   X Kinh tế
50 Bành Thị Vũ Hằng Nữ 16/11/1987 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
51 Lê Thị Trang Nữ 10/08/1988 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
52 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/01/1989 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
53 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 02/09/1988 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
54 Trần Thị Mai Nữ 08/11/1987 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
55 Nguyễn Thanh Tâm Nam 20/09/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
56 Lê Thị Mỹ Tâm Nữ 01/08/1986 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
57 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 13/05/1989 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
58 Trần Thi Thanh Hường Nữ 21/10/1984 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
59 Nguyễn Xuân Thọ Nam 18/03/1979 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
60 Phan Thị Hoa Nữ 12/09/1988 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
61 Trịnh Thị Lê Nữ 20/03/1988 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
62 Dương Tiến Dũng Nam 01/12/1989 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
63 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 01/01/1985 GV Đại học QTKD   X  
64 Ngô Văn Chung Nam 11/06/1983 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
65 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 03/02/1992 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
66 Đinh Văn Tới   19/05/1977 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
67 Hồ Thị Hằng Nữ 29/08/1991 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị kinh doanh
68 Phạm Thị Mai Hương Nữ 21/01/1979 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
69 Đinh Thị Thúy Hằng Nữ 25/04/1983 GV Tiến sĩ Kinh tế   X Kinh tế
70 Lê Tú Anh Nữ 28/07/1986 GV Đại học TC-NH   X  
71 Lê Thùy Dung Nữ 26/04/1986 GV Thạc sĩ KD & QL   X  
72 Lê Thị Dung Nữ 09/03/1988 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
73 Hoàng Thị Huyền Nữ 22/02/1984 GV Thạc sĩ KD & QL   X  
74 Nguyễn Thị Ngọc Liên Nữ 05/01/1987 GV Thạc sĩ Kimh tế   X Kinh tế
75 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 09/01/1989 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
76 Ngô Thị Tú Oanh Nữ 24/12/1989 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
77 Nguyễn T Thanh Thương Nữ 12/12/1988 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
78 Phạm Thị Hoài Thanh Nữ 07/01/1988 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
79 Nguyễn Anh Tuấn Nam 06/05/1990 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
80 Ngô Thị Thảo Nữ 24/04/1991 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
81 Ngô Xuân Thành Nam 02/08/1958 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
82 Thái Đình Hoàng Nam 02/08/1990 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
83 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 05/11/1991 GV Thạc sĩ TC-NH   X  
84 Trần Thị Bình Nữ 09/09/1977 GV Tiến sĩ Chinh trị X    
85 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 03/08/1965 GVC Thạc sĩ Chính trị X    
86 Nguyễn Thị Thúy Cường Nữ 14/09/1977 GV Tiến sĩ Chính trị X    
87 Nguyễn Thị Tùng Nữ 10/02/1978 GV Tiến sĩ Chính trị X    
88 Nguyễn Khánh Ly Nữ 03/11/1983 GV Thạc sĩ Chính trị X    
89 Hoàng Nam Hưng Nam 25/02/1981 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
90 Nguyễn Thị Lam Nữ 07/05/1985 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
91 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 02/09/1987 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
92 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 11/11/1987 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
93 Hồ Thị Bích Ngọc Nữ 20/05/1983 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
94 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 23/12/1979 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
95 Nguyễn Thị Thương Uyên Nữ 10/07/1984 GV Thạc sĩ Triết học X    
96 Nguyễn Quốc Sơn Nam 09/09/1978 GV Thạc sĩ Chính trị học X    
97 Lê Thanh Huyền Nữ 07/05/1986 GV Thạc sĩ Chính trị X    
98 Bùi Đình Thắng Nam 08/12/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
99 Lê Viết Vinh Nam 04/08/1980 GV Thạc sĩ SP GDTC X    
100 Thái Văn Hội Nam 07/05/1966 GV Đại học GDQP X    
101 Trịnh Sơn Hải Nam 23/10/1960 GV Đại học Toán -Tin X    
102 Trần Thị Tú Nữ 26/07/1963 GV Đại học Tiếng Anh X    
103 Trần Thị Thu Hà Nữ 30/04/1977 GV Thạc sĩ Luật KT X    
104 Phan Thị Thanh Bình Nữ 12/10/1979 GV Thạc sĩ Luật KT X    
105 Ngụy Vân Thùy Nữ 07/12/1976 GV Thạc sĩ Tiếng Anh X    
106 Nguyễn Thị Hà Nữ 26/09/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
107 Trần Hà Lan Nữ 19/03/1979 GV Thạc sĩ Toán học X    
108 Võ Thị Nguyên Nữ 15/05/1963 GV Đại học Thể dục X    
109 Cao Thị Phương Thảo Nữ 01/09/1980 GV Thạc sĩ Công nghệ TT X    
110 Trần Thị Diên Nữ 19/08/1980 GV Thạc sĩ Hành chính X    
111 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 15/10/1983 GV Thạc sĩ Hành chính X    
112 Nguyễn Thị Hoài Ly Nữ 20/03/1983 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
113 Nguyễn Thi Lan Hương Nữ 27/11/1976 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
114 Đào Thị Nha Trang Nữ 16/11/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
115 Lê Thị Thành Vinh Nữ 26/12/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
116 Bùi Thị Thanh Nữ 11/11/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
117 Trần Thị Lê Na Nữ 25/09/1983 GV Thạc sĩ Tin học X    
118 Hồ Thị Hương Nữ 20/04/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
119 Nguyễn Thị Hậu Nữ 02/01/1979 GV Thạc sĩ Thể dục X    
120 Trần Thị Thiên Hương Nữ 15/08/1979 GV Thạc sĩ Toán học X    
121 Nguyễn Thị Thảo Nữ 10/12/1986 GV Thạc sĩ Luật X    
122 Dương Thị Hải Yến Nữ 25/12/1989 GV Thạc sĩ Luật X    
123 Cao Đức Duẩn Nam 16/04/1985 GV Thạc sĩ SP Tdục X    
124 Ngô Đăng Vinh Nam 02/07/1988 GV Thạc sĩ SP Tdục X    
125 Nguyễn Tự Cường Nam 07/02/1981 GV Thạc sĩ SP Tdục X    
126 Hồ Chí Quý Nam 16/09/1987 GV Thạc sĩ  GDQP-TC X    
127 Nguyễn Nữ Huyền Nữ 01/05/1986 GV Thạc sĩ Luật X    
128 Nguyễn Văn Chiến Nam 31/07/1987 GV Thạc sĩ GDQP-TC X    
129 Ngô Hà Châu Loan Nữ 29/04/1987 GV Thạc sĩ Toán học X    
130 Dương Thị Hà Lê Nữ 05/07/1990 GV Thạc sĩ Tiếng Anh X    
131 Hoàng Hà Nam 24/10/1976 GV Thạc sĩ Tin học X    
132 Đinh Thị Thu Hương Nữ 05/06/1979 GV Thạc sĩ Sinh học X    
133 Lê Thị Hoàng   09/01/1981 GV Thạc sĩ Hóa học X    
134 Đinh Chung Thành   26/10/1978 GV Thạc sĩ Tin học X    
135 Nguyễn Mạnh Cường   02/01/1984 GV Thạc sĩ Toán học X    
136 Nguyễn Thị Bạch Tuyết   17/01/1984 GV Đại học Tiếng Anh X    
137 Nguyễn Thị Mai Phương   12/11/1988 GV Đại học Toán X    
138 Võ Thị Trâm Anh Nữ 11/10/1992 GV Đại học Luật X    
139 Nguyễn Xuân Lai Nam 10/03/1958 GVC Tiến sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
140 Tăng Văn Tân Nam 30/06/1970 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm Nghiệp
141 Nguyễn Văn Toàn Nam 22/05/1981 GV Thạc sĩ Nông nghiệp   X Quản lý đất đai
142 Nguyễn Thế Hải Nam 01/09/1964 GV Đại học Thủy lợi   X  
143 Chu Thị Hải Nữ 19/05/1962 GVC Thạc sĩ Nông nghiệp   X Thú y
144 Võ Thị Hải Lê Nữ 15/02/1971 GV Tiến sĩ Thú y   X Thú y
145 Trương Quang Ngân Nam 02/10/1975 GV Thạc sĩ Nông nghiệp   X Quản lý đất đai
146 Nguyễn Công Trường Nam 01/01/1976 GV Tiến sĩ Nông nghiệp   X Quản lý đất đai
147 Võ Thị Dung Nữ 01/10/1977 GV Thạc sĩ Nông nghiệp   X Khoa học cây trồng
148 Nguyễn Đình Tường Nam 08/11/1975 GV Thạc sĩ Nông nghiệp   X Thú y
149 Vương Thị Thúy Hằng Nữ 24/01/1978 GV Thạc sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
150 Trần Thái Yên Nam 02/12/1975 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
151 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 18/04/1979 GV Thạc sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
152 Châu Thị Tâm Nữ 07/09/1979 GV Thạc sĩ Thú y   X Thú y
153 Trần Thị Thúy Nga Nữ 04/04/1980 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Quản lý đất đai
154 Nguyễn Thị Trà Nữ 22/03/1987 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm Nghiệp
155 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 18/01/1988 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
156 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 13/10/1982 GV Thạc sĩ ĐV học   X Lâm Nghiệp
157 Trần Thị Vân Nữ 20/02/1981 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
158 Đỗ Ngọc Đài Nam 15/10/1982 GV Tiến sĩ Lâm nghiệp   X Lâm Nghiệp
159 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/04/1989 GV Thạc sĩ Thú Y   X Thú y
160 Nguyễn Thượng Hải   12/11/1959 GV Đại học  CNTY   X  
161 Phan Thị Kim Dung   19/06/1968 GV Đại học  CNTY   X  
162 Nguyễn Viết Hùng   02/06/1985 GV Đại học  Nông học   X  

Bài viết khác