Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2017-2018

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2017-2018 (Biểu mẫu 20)

Biểu mẫu 20

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu:

STT

Nội dung

Tổng Số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Khối ngành III

77

 

 

6

66

5

 

 

 

 

 

Ngành Kế toán

36

 

 

1

33

2

 

 

32

4

 

2

Ngành Quản trị

25

 

 

2

21

2

 

 

25

 

 

3

Ngành Kinh tế

16

 

 

1

14

1

 

 

16

 

 

D

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ

Khối ngành V

20

 

 

4

15

1

 

 

20

 

 

Ngành KHCT

4

 

 

1

3

0

 

 

2

2

 

2

Ngành Lâm nghiệp

5

 

 

1

4

0

 

 

5

 

 

3

Ngành QLĐĐ

7

 

 

1

5

1

 

 

6

1

 

4

Ngành Thú y

4

 

 

1

3

0

 

 

3

1

 

E

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

50 

 

 

3

43 

4

 

 

45

  5

 

 

C. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành giảng dạy

A.

Khối ngành III

1

Dương Xuân Thao

13/06/1961

Nam

Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Kế toán

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

10/12/1967

Nữ

Phó phòng

Thạc sĩ

Kế toán

3

Đoàn Tiến Dũng

24/04/1961

Nam

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

Kế toán

4

Ngô Thị Thanh Hoàn

10/09/1964

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Kế toán

5

Lê Thị Yến

21/06/1963

Nữ

Phó trưởng khoa

Đại học

Kế toán

6

Ngô Đình Ký

08/11/1978

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

7

Lê Thị Vân Hà

30/08/1976

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

8

Phạm Nguyệt Thương

23/09/1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

9

Hoàng Thị Hiền

07/11/1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

10

Hoàng Thị Lộc

26/06/1976

Nữ

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

23/05/1983

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

12

Trần Thị Hương Trà

02/12/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

13

Lê Phương

02/12/1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

14

Phạm Đức Giáp

12/02/1984

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

15

Trần  Cẩm Vân

28/01/1983

Nữ

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

16

Nguyễn Thanh Vân

20/03/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

17

Ngô Thị Thương Huyền

01/12/1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

18

Võ Thúy Hằng

10/04/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

19

Võ Thị Thu Hương

27/09/1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

20

Trần Thị Thanh Tâm

31/12/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

21

Võ Thị Thanh Tú

27/08/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

22

Nguyễn Thị Hoa

20/07/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

23

Phạm Thị Bảo Thoa

14/11/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

24

Trần Thị Bính Ngọc

27/03/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

25

Phan Thanh Hà

17/08/1977

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Kế toán

26

Nguyễn Thị An

22/08/1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

27

Nguyễn Kim Diệp Long

29/05/1988

Nữ

 

Đại học

Kế toán

28

Phạm Thị Thanh Thủy

10/07/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

29

Nguyễn Văn Điệp

01/01/1987

Nam

 

Thạc sĩ

Kế toán

30

Nguyễn Thị Xuân

15/12/1975

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

31

Nguyễn Thị Song Hương

04/04/1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

32

Nguyễn Thị Phương Chi

15/04/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

33

Phan Thị Thu Hiền

06/10/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

34

Hà Thị Hồng Nhung

14/01/1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

35

Đặng Thị Thúy

20/07/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

36

Nguyễn Thị Minh

30/08/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Kế toán

37

Hồ Thị Hằng

29/8/1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

38

Đặng Thị Thảo

30/11/1980

Nữ

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

39

Hồ Thị Hiền

12/01/1981

Nữ

Phó Trưởng Khoa

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

40

Lê Thị Hồng Ngọc

01/11/1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

41

Lê Thị Xuân

07/12/1977

Nữ

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

42

Nguyễn Lan Anh

19/03/1983

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

43

Hồ Thị Hoàng Lương

08/10/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

44

Hoàng Thị Thúy Hằng

11/07/1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

45

Bành Thị Vũ Hằng

16/11/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

46

Lê Thị Trang

10/08/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

47

Nguyễn Thị Lan Anh

30/01/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

48

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

02/09/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

49

Trần Thị Mai

08/11/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

50

Nguyễn Thanh Tâm

20/09/1989

Nữ

 

Đại học

Quản trị kinh doanh

51

Lê Thị Mỹ Tâm

01/08/1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

52

Nguyễn Thị Thùy Linh

13/05/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

53

Trần Thi Thanh Hường

10/21/1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

54

Nguyễn Xuân Thọ

18/03/1979

Nam

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

55

Phan Thị Hoa

12/09/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

56

Trịnh Thị Lê

20/03/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

57

Dương Tiến Dũng

01/12/1989

Nam

Phó bí thư đoàn TN

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

58

Lê Thị Ngọc Mai

01/01/1985

Nữ

 

Đại học

Quản trị kinh doanh

59

Ngô Văn Chung

11/06/1983

Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

60

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

02/03/1992

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

61

Đinh Văn Tới

19/05/1977

Nam

Giám đốc TT

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

62

Ngô Xuân Thành

02/08/1958

Nam

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Kinh tế

63

Phạm Thị Mai Hương

21/01/1979

Nữ

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Kinh tế

64

Đinh Thị Thúy Hằng

25/04/1983

Nữ

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Kinh tế

65

Lê Tú Anh

28/07/1986

Nữ

 

Đại học

Kinh tế

66

Lê Thùy Dung

26/04/1986

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Kinh tế

67

Lê Thị Dung

09/03/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

68

Hoàng Thị Huyền

22/02/1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

69

Nguyễn Thị Ngọc Liên

05/01/1987

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Kinh tế

70

Nguyễn Thị Thanh Tú

09/01/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

71

Ngô Thị Tú Oanh

24/12/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

72

Nguyễn Thị Thanh Thương

12/12/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

73

Phạm Thị Hoài Thanh

07/01/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

74

Nguyễn Anh Tuấn

06/05/1990

Nam

 

Thạc sĩ

Kinh tế

75

Ngô Thị Thảo

24/04/1991

Nữ

 

Thạc sĩ

Kinh tế

76

Nguyễn Thị Bích Hằng

05/11/1991

Nữ

 

Thạc sỹ

Kinh tế

77

Thái Đình Hoàng

02/08/1990

Nam

 

Thạc sĩ

Kinh tế

B.

Khối ngành V

1

Nguyễn Xuân Lai

03/10/1958

Nam

Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Khoa học cây trồng

2

Võ Thị Dung

01/10/1977

Nữ

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

3

Vương Thị Thúy Hằng

24/01/1978

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

4

Nguyễn Hoàng Tiến

18/04/1979

Nam

 

Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

5

Đỗ Ngọc Đài

10/15/1982

Nam

Phó phòng

Tiến sĩ

Lâm nghiệp

6

Tăng Văn Tân

30/06/1970

Nam

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Lâm nghiệp

7

Trần Thị Thúy Nga

04/04/1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm nghiệp

8

Nguyễn Thị Trà

22/03/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm nghiệp

9

Nguyễn Thị Lệ Quyên

13/10/1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Lâm nghiệp

10

Nguyễn Công Trường

01/01/1976

Nam

Trưởng phòng

Tiến sĩ

Quản lý đất đai

11

Nguyễn Văn Toàn

22/05/1981

Nam

Phó phòng

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

12

Nguyễn Thế Hải

01/09/1964

Nam

Trưởng phòng

Đại học

Quản lý đất đai

13

Trương Quang Ngân

02/10/1975

Nam

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

14

Trần Thái Yên

02/12/1975

Nam

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

15

Nguyễn Thị Thùy Dung

18/01/1988

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

16

Trần Thị Vân

20/02/1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

17

Võ Thị Hải Lê

15/02/1971

Nữ

Phó trưởng khoa

Tiến sĩ

Thú y

18

Nguyễn Đình Tường

08/11/1975

Nam

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Thú y

19

Châu Thị Tâm

07/09/1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

04/10/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Thú y

III

Giảng viên cơ hữu môn chung

1

Đinh Thị Thu Hương

05/06/1979

Nữ

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Sinh học

2

Lê Thị Hoàng

01/09/1981

Nữ

 

Thạc sĩ

Hóa học

3

Bùi Đình Thắng

08/12/1980

Nam

Quyền trưởng khoa

Thạc sĩ

Toán

4

Lê Viết Vinh

04/08/1980

Nam

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

GDTC+GDQP

5

Thái Văn Hội

05/07/1966

Nam

 

Đại học

GDQP

6

Trịnh Sơn Hải

23/10/1960

Nam

Trưởng bộ môn

Đại học

Tin học

7

Trần Thị Tú

26/07/1963

Nữ

 

Đại học

Tiếng Anh

8

Trần Thị Thu Hà

30/04/1977

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Luật

9

Phan Thị Thanh Bình

12/10/1979

Nữ

Phó Bộ Môn

Thạc sĩ

Luật

10

Ngụy Vân Thùy

07/12/1976

Nữ

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Tiếng Anh

11

Nguyễn Thị Hà

26/09/1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Toán

12

Trần Hà Lan

19/03/1979

Nữ

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Toán

13

Võ Thị Nguyên

15/05/1963

Nữ

Trưởng bộ môn

Đại học

GDTC+GDQP

14

Cao Thị Phương Thảo

01/09/1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Tin học

15

Trần Thị Diên

19/08/1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Văn bản quản lý

16

Nguyễn Thị Kim Dung

15/10/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Văn bản quản lý

17

Nguyễn Thị Hoài Ly

20/03/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

18

Nguyễn Thi Lan Hương

27/11/1976

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Tiếng Anh

19

Đào Thị Nha Trang

16/11/1982

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

Tin học

20

Lê Thị Thành Vinh

26/12/1982

Nam

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

21

Bùi Thị Thanh

11/11/1980

Nữ

 

Thạc sĩ

Toán

22

Trần Thị Lê Na

25/09/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Tin học

23

Hồ Thị Hương

20/04/1982

Nữ

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

24

Nguyễn Thị Hải Hậu

02/01/1979

Nữ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

GDTC + GDQP

25

Trần Thị Thiên Hương

15/08/1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Toán tin

26

Nguyễn Thị Thảo

10/12/1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Luật

27

Dương Thị Hải Yến

25/12/1989

Nữ

 

Thạc sĩ

Luật

28

Cao Đức Duẩn

16/04/1985

Nam

Phó bí thư

Thạc sĩ

GDTC + GDQP

29

Ngô Đăng Vinh

02/07/1988

Nam

 

Thạc sĩ

GDTC

30

Nguyễn Tự Cường

07/02/1981

Nam

 

Thạc sĩ

GDTC + GDQP

31

Hồ Chí Quý

16/09/1987

Nam

 

Thạc sĩ

GDTC + GDQP

32

Nguyễn Văn Chiến

31/07/1987

Nam

 

Thạc sĩ

GDTC + GDQP

33

Ngô Hà Châu Loan

29/04/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Toán

34

Dương Thị Hà Lê

07/05/1990

Nữ

 

Thạc sĩ

Tiếng Anh

35

Hoàng Hà

24/10/1976

Nam

 

Thạc sĩ

Tin học

36

Võ Thị Trâm Anh

16/10/1992

Nữ

 

Thạc sĩ

Luật

37

Nguyễn Thị Mai Anh

03/08/1965

Nữ

Phó Hiệu Trưởng

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

38

Nguyễn Quốc Sơn

09/09/1978

Nam

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

39

Trần Thị Bình

09/09/1977

Nữ

Trưởng Khoa

Tiến sĩ

Lý luận Chính trị

40

Nguyễn Thị Thúy Cường

14/09/1977

Nữ

 

Tiến sĩ

Lý luận Chính trị

41

Nguyễn Thị Tùng

10/02/1978

Nữ

Phó khoa

Tiến sĩ

Lý luận Chính trị

42

Nguyễn Khánh Ly

03/11/1983

Nữ

Phó Bộ Môn

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

43

Hoàng Nam Hưng

25/02/1981

Nam

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

44

Nguyễn Thị Lam

07/05/1985

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

45

Hoàng Thị Thu Hoài

02/09/1987

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

46

Nguyễn Mạnh Hưng

11/11/1987

Nam

Phó Phòng

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

47

Hồ Thị Bích Ngọc

20/05/1983

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

48

Nguyễn Thị Kim Dung

23/12/1979

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

49

Nguyễn Thị Thương Uyên

10/07/1984

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

50

Lê Thanh Huyền

05/07/1986

Nữ

 

Thạc sĩ

Lý luận Chính trị

 

A.Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:

II

Khối ngành

Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1

Khối ngành I

 

2

Khối ngành II

 

3

Khối ngành III

14,2

4

Khối ngành IV

 

5

Khối ngành V

15,7

6

Khối ngành VI

 

7

Khối ngành VII

 

 

Nghệ An, ngày 30 tháng 6  năm 2018

Hiệu trưởng

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác