Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2018-2019

Biểu mẫu 20

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu:

STT

Nội dung

Tổng Số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Khối ngành II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Khối ngành III

71

 

 

7

60

4

 

 

 68

 

Ngành Kế toán

29

 

 

1

28

0

 

 

26

3

 

2

Ngành Quản trị

12

 

 

2

9

1

 

 

12

 

 

3

Ngành Kinh tế

15

 

 

3

10

2

 

 

15

 

 

 

Nganh TCNH

15

 

 

1

13

1

 

 

15

 

 

D

Khối ngành IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ

Khối ngành V

22

 

 

3

17

2

 

 

19

3

 

Ngành KHCT

4

 

 

0

4

0

 

 

3

1

 

2

Ngành Lâm nghiệp

5

 

 

1

4

0

 

 

4

1

 

3

Ngành QLĐĐ

6

 

 

1

4

1

 

 

6

 

 

4

Ngành Thú y

7

 

 

1

5

1

 

 

6

1

 

E

Khối ngành VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

46

 

 

3

41 

2

 

 

41

5

 

 

C. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức danh

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành giảng dạy

A.

Khối ngành III

1

Dương Xuân Thao

13.06.1961

Nam

Hiệu trưởng

TS

Kế toán

2

Hà Thị Hồng Nhung

14.01.1990

Nữ

 

ThS

Kế toán

3

Hoàng Thị Hiền

07.11.1981

Nữ

 

ThS

Kế toán

4

Hoàng Thị Lộc

26.06.1976

Nữ

 

ThS

Kế toán

5

Lê Phương

02.12.1985

Nữ

 

ThS

Kế toán

6

Lê Thị Vân Hà

30.08.1976

Nữ

Phó trưởng khoa

ThS

Kế toán

7

Ngô Đình Ký

08.11.1978

Nam

 

ThS

Kế toán

8

Ngô Thị Thanh Hoàn

10.09.1964

Nữ

Trưởng Khoa

ThS

Kế toán

9

Ngô Thị Thương Huyền

01.12.1986

Nữ

 

ThS

Kế toán

10

Nguyễn Thanh Vân

20.03.1987

Nữ

 

ThS

Kế toán

11

Nguyễn Thị An

22.08.1985

Nữ

 

ThS

Kế toán

12

Nguyễn Thị Hoa

20.07.1987

Nữ

 

ThS

Kế toán

13

Nguyễn Thị Phương Chi

15.04.1989

Nữ

 

ThS

Kế toán

14

Nguyễn Thị Phương Thảo

23.05.1983

Nữ

 

ThS

Kế toán

15

Nguyễn Thị Song Hương

04.04.1990

Nữ

 

ThS

Kế toán

16

Nguyễn Thị Thu Hiền

10.12.1967

Nữ

 

ThS

Kế toán

17

Nguyễn Văn Điệp

01.01.1987

Nữ

 

ThS

Kế toán

18

Phạm Đức Giáp

12.02.1984

Nam

Phó trưởng khoa

ThS

Kế toán

19

Phạm Nguyệt Thương

23.09.1979

Nữ

 

ThS

Kế toán

20

Phạm Thị Bảo Thoa

14.11.1989

Nữ

 

ThS

Kế toán

21

Phạm Thị Thanh Thủy

19.07.1989

Nữ

 

ThS

Kế toán

22

Phan Thanh Hà

17.08.1977

Nữ

 

ThS

Kế toán

23

Phan Thị Thu Hiền

06.10.1988

Nữ

 

ThS

Kế toán

24

Trần Cẩm Vân

28.01.1983

Nữ

 

ThS

Kế toán

25

Trần Thị Bích Ngọc

27.03.1989

Nữ

Phó bộ môn

ThS

Kế toán

26

Trần Thị Hương Trà

02.12.1983

Nữ

 

ThS

Kế toán

27

Trần Thị Thanh Tâm

31.12.1989

Nữ

 

ThS

Kế toán

28

Võ Thị Thu Hương

27.09.1985

Nữ

 

ThS

Kế toán

29

Võ Thúy Hằng

10.04.1987

Nữ

 

ThS

Kế toán

30

Bành Thị Vũ Hằng

16.11.1985

Nữ

 

ThS

Kinh tế

31

Hồ Thị Hiền

12.11.1981

Nữ

Phó Trưởng Khoa

TS

Kinh tế

32

Hồ Thị Hoàng Lương

08.10.1983

Nữ

 

ThS

Kinh tế

33

Lê Thị Hồng Ngọc

01.11.1981

Nữ

 

ThS

Kinh tế

34

Lê Thị Mỹ Tâm

01.08.1986

Nữ

 

ThS

Kinh tế

35

Lê Thị Xuân

07.12.1977

Nữ

 

ThS

Kinh tế

36

Ngô Văn Chung

11.06.1983

Nam

 

TS

Kinh tế

37

Nguyễn Kim Diệp Long

29.05.1988

Nữ

 

TS

Kinh tế

38

Nguyễn Thanh Tâm

29.09.1989

Nam

 

Đại học

Kinh tế

39

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

02.09.1988

Nữ

 

ThS

Kinh tế

40

Nguyễn Thị Thanh Hải

20.02.1992

Nữ

 

Đại học

Kinh tế

41

Nguyễn Thị Thùy Linh

15.03.1989

Nữ

 

ThS

Kinh tế

42

Nguyễn Thị Xuân

15.12.1975

Nữ

 

ThS

Kinh tế

43

Trần Thị Thanh Hường

21.10.1984

Nữ

 

ThS

Kinh tế

44

Trịnh Thị Lê

20.03.1988

Nữ

 

ThS

Kinh tế

45

Nguyễn Xuân Thọ

18.03.1979

Nam

 

TS

Quản trị kinh doanh

46

Đặng Thị Thảo

30.11.1980

Nữ

Trưởng khoa

TS

Quản trị kinh doanh

47

Dương Tiến Dũng

01.12.1989

Nam

 

ThS

Quản trị kinh doanh

48

Hồ Thị Hằng

29.08.1991

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

49

Hoàng Thị Thúy Hằng

11.07.1984

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

50

Lê Thị Ngọc Mai

05.05.1985

Nữ

 

ĐH

Quản trị kinh doanh

51

Lê Thị Trang

10.08.1988

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

52

Nguyễn Lan Anh

19.03.1983

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

53

Nguyễn Thị Lan Anh

30.01.1989

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

54

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

02.03.1992

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

55

Phan Thị Hoa

12.09.1988

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

56

Trần Thị Mai

08.11.1987

Nữ

 

ThS

Quản trị kinh doanh

57

Đinh Thị Thúy Hằng

25.04.1983

Nữ

 

TS

Tài chính – Ngân hàng

 

58

Hoàng Thị Huyền

22.02.1984

Nữ

Ph ó tr ư ởng khoa

ThS

Tài chính – Ngân hàng

59

Lê Thị Dung

09.03.1988

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

60

Lê Thùy Dung

26.04.1986

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

61

Lê Tú Anh

28.07.1986

Nữ

 

ĐH

Tài chính – Ngân hàng

62

Ngô Thị Tú Oanh

24.12.1989

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

63

Nguyễn Anh Tuấn

06.05.1990

Nam

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

64

Nguyễn Thị Bích Hằng

05.11.1991

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

65

Nguyễn Thị Ngọc Liên

05.01.1987

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

66

Nguyễn Thị Thanh Thương

19.12.1988

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

67

Nguyễn Thị Thanh Tú

09.01.1989

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

68

Phạm Thị Hoài Thanh

07.01.1988

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

69

Phạm Thị Mai Hương

21.01.1979

Nữ

Tr ư ởng khoa

ThS

Tài chính – Ngân hàng

70

Thái Đình Hoàng

02.08.1990

Nam

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

71

Ngô Thị Thảo

24.04.1991

Nữ

 

ThS

Tài chính – Ngân hàng

B.

Khối ngành V

1

Nguyễn Hoàng Tiến

08.04.1979

Nam

 

ThS

Khoa học cây trồng

2

Võ Thị Dung

01.10.1977

Nữ

Phó trưởng khoa

ThS

Khoa học cây trồng

3

Vương Thị Thúy Hằng

24.01.1978

Nữ

 

ThS

Khoa học cây trồng

4

Nguyễn Văn Toàn

22.05.1981

Nam

 

ThS

Khoa học cây trồng

5

Đỗ Ngọc Đài

15.10.1982

Nam

 

TS

Lâm nghiệp

6

Nguyễn Thị Trà

22.03.1987

Nữ

 

ThS

Lâm nghiệp

7

Tăng Văn Tân

30.06.1970

Nam

 

ThS

Lâm nghiệp

8

Trần Thị Thúy Nga

04.09.1980

Nữ

 

ThS

Lâm nghiệp

9

Nguyễn Thị Lệ Quyên

13.10.1982

Nữ

 

ThS

Lâm nghiệp

10

Nguyễn Công Trường

17.07.1977

Nam

 

TS

Quản lý đất đai

11

Nguyễn Thị Thùy Dung

18.01.1988

Nữ

 

ThS

Quản lý đất đai

12

Trần Thái Yên

02.12.1975

Nam

 

ThS

Quản lý đất đai

13

Trần Thị Vân

20.02.1981

Nữ

 

ThS

Quản lý đất đai

14

Trương Quang Ngân

02.10.1975

Nam

Trưởng khoa

ThS

Quản lý đất đai

15

Nguyễn Thế Hải

01.09.1964

Nam

 

ĐH

Quản lý đất đai

16

Châu Thị Tâm

07.09.1979

ThS

 

ThS

Thú Y

17

Nguyễn Đình Tường

08.11.1975

ThS

 

ThS

Chăn nuôi

18

Nguyễn Thị Thu Hiền

04.10.1989

ThS

 

ThS

Thú Y

19

Trần Thị Cúc

16.01.1994

ThS

 

ThS

Thú Y

20

Võ Thị Hải Lê

15.02.1971

TS

Phó trưởng khoa

TS

Thú Y

21

Nguyễn Đình Tiến

23/09/1983

Đại học

 

ĐH

Thú Y

III

Giảng viên cơ hữu môn chung

1

Bùi Đình Thắng

08.12.1980

Nam

Trưởng phòng

ThS

Toán học

2

Thái Văn Hội

07.05.1966

Nam

 

ĐH

GDQP

3

Bùi Thị Thanh

11.11.1980

Nữ

 

ThS

Toán học

4

Cao Đức Duẩn

16.04.1985

Nam

 

ThS

SP. TDTT

5

Cao Thị Phương Thảo

01.09.1980

Nữ

 

ThS

Tin học

6

Đào Thị Nha Trang

16.11.1982

Nữ

 

ThS

Tin học

7

Đinh Thị Thu Hương

05.06.1979

Nữ

 

ThS

Sinh học

8

Dương Thị Hà Lê

05.07.1990

Nữ

 

ThS

Tiếng Anh

9

Dương Thị Hải Yên

25.12.1989

Nữ

 

ThS

Luật

10

Hồ Thị Hương

20.04.1982

Nữ

 

ThS

Tiếng Anh

11

Hoàng Hà

24.10.1976

Nam

 

ThS

Tin học

12

Hoàng Nam Hưng

25.02.1981

Nam

 

ThS

Lịch sử Đảng

13

Hoàng Thị Thu Hoài

02.09.1987

Nữ

 

ThS

GD CT

14

Hồ Chí Quý

16.09.1987

Nam

 

ThS

GDQP

15

Lê Thị Thành Vinh

26.12.1982

Nữ

 

ThS

Tiếng anh

16

Lê Viết Vinh

04.08.1980

Nam

Phó trưởng khoa

ThS

GDTC

17

Ngô Đăng Vinh

02.07.1988

Nam

 

ThS

GDTC

18

Ngô Hà Châu Loan

29.04.1987

Nữ

 

ThS

Toán học

19

Ngụy Vân Thùy

07.12.1976

Nữ

 

ThS

Tiếng anh

20

Hồ Thị Bích Ngọc

20.05.1983

Nữ

 

ThS

GDCT

21

Nguyễn Khánh Ly

03.11.1983

Nữ

 

ThS

Chính trị

22

Nguyễn Mạnh Hưng

11.11.1987

Nam

 

ThS

Triết học

23

Nguyễn Quốc Sơn

01.09.1978

Nam

 

ThS

Chính trị

24

Nguyễn Thị Hà

26.09.1980

Nữ

 

ThS

Toán học

25

Nguyễn Thị Hậu

02.01.1979

Nữ

 

ThS

SP. TDTT

26

Nguyễn Thị Kim Dung

23.12.1979

Nữ

 

ThS

GD Chính trị

27

Nguyễn Thị Lam

07.05.1985

Nữ

 

ThS

Triết học

28

Nguyễn Thị Lan Hương

27.11.1976

Nữ

 

ThS

Tiếng Anh

29

Nguyễn Thị Mai Anh

03.08.1965

Nữ

 

ThS

GD Chính trị

30

Nguyễn Thị Thảo

10.12.1986

Nữ

 

ThS

Luật

31

Nguyễn Thị Thương Uyên

10.07.1984

Nữ

 

ThS

Chính trị

32

Nguyễn Thị Hoài Ly

20.03.1983

Nữ

 

ThS

Tiếng Anh

33

Nguyễn Thị  Kim Dung

15.10.1983

Nữ

 

ThS

Quản lý Công

34

Nguyễn Tự Cường

07.02.1981

Nam

 

ThS

SP. TDTT

35

Nguyễn Văn Chiến

31.07.1987

Nam

 

ThS

SP. TDTT

36

Phan Thị Thanh Bình

12.10.1979

Nữ

Phó trưởng khoa

ThS

Luật Kinh tế

37

Trần Hà Lan

19.03.1979

Nữ

 

ThS

Toán học

38

Trần Thị Diên

19.08.1980

Nữ

 

ThS

Hành chính Công

39

Trần Thị Lê Na

25.09.1983

Nữ

 

ThS

Tin học

40

Trần Thị Thiên Hương

15.08.1979

Nữ

 

ThS

Toán học

41

Trần Thị Thu Hà

30.04.1977

Nữ

 

ThS

Luật

42

Trịnh Sơn Hải

23.10.1960

Nam

 

Đại học

Toán Tin

43

Võ Thị Trâm Anh

16.10.1990

Nữ

 

ThS

Luật

44

Nguyễn Thị Thúy Cường

14.09.1977

Nữ

 

TS

GD Chính trị

45

Nguyễn Thị Tùng

10.02.1978

Nữ

 

TS

Triết học

46

Trần Thị Bình

09.09.1977

Nữ

 

TS

Triết học

A.Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:

II

Khối ngành

Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1

Khối ngành I

 

2

Khối ngành II

 

3

Khối ngành III

9,92 

4

Khối ngành IV

 

5

Khối ngành V

7,26

6

Khối ngành VI

 

7

Khối ngành VII

 


Nghệ An, ngày 30  tháng 06  năm 2019

Hiệu trưởng

TS. Dương Xuân Thao


Bài viết khác