Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vinh, Nghệ An

 

Description: C:\Users\Admin\Downloads\Logo DHKTNA.png

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số: T2020-08

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Đức Giáp

Email: ducgiap.ktpt@gmail.com

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Kế toán – Phân tích                                

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Cơ quan tài trợ kinh phí: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thời gian thực hiện: 1-12/2020

2. Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vinh,  Nghệ An.

3. Tính mới và sáng tạo:

Các kết quả nghiên cứu tập trung vào việc đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vinh ở các khía cạnh: Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán, sổ kế toán và báo cáo thuế giá trị gia tăng.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên kết quả khảo sát.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Sản phẩm:

ThS. Phạm Đức Giáp, ThS. Trần Thị Bích Ngọc (2020), Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Vinh Nghệ An, Tập san kinh tế - kỹ thuật, Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

          Kết quả đề tài là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các nghiên cứu khác liên quan đến công tác kế toán thuế tại các doanh nghiệp.

 

                                                                                                                                                                                                            Nghệ An, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

                                                                                                                                                                                                                           Chủ nhiệm đề tài

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           ThS. Phạm Đức Giáp


Bài viết khác