Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ tài chính soạn thảo và ban hành cùng các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ tài chính soạn thảo và ban hành cùng các thông tư hướng dẫn nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế.

Các chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam được ban hành với mục đích:

- Hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội

- Đảm bảo hệ thống kế toán Việt Nam luôn phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

- Làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất

- Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xử lý các vấn đề chưa được quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho cá thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

- Giúp cho kiểm toán viên và người kiểm tra kế toán đưa ra ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

- Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiểu và đánh giá thông tin tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CÓ 26 CHUẨN MỰC:

Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung
Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho
Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình
Chuẩn mực kế toán số 04 - Tài sản cố định vô hình
Chuẩn mực kế toán số 05 - Bất động sản đầu tư
Chuẩn mực kế toán số 06 - Thuê tài sản
Chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Chuẩn mực kế toán số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
Chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh
Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng
Chuẩn mực kế toán số 16 - Chi phí đi vay
Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
Chuẩn mực kế toán số 19 - Hợp đồng bảo hiểm
Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
Chuẩn mực kế toán số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chuẩn mực kế toán số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực kế toán số 26 - Thông tin về các bên liên quan
Chuẩn mực kế toán số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ
Chuẩn mực kế toán số 28 - Báo cáo bộ phận
Chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
Chuẩn mực kế toán số 30 - Lãi trên cổ phiếu

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác