Thông tư 185/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 185/2010/TT-BTC về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

         Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 185/2010/TT-BTC về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

        Thông tư này bao gồm 17 điều nhằm hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung chưa được quy định trong Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

        TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

        PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM


Bài viết khác