Kế hoạch Seminar “Hoàn thiện mục tiêu, CĐR và mức độ đóng góp CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh cho CĐR của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh”

          Thực hiện kế hoạch của Khoa Kế toán – Kiểm toán  năm học 2022 - 2023, thực hiện kế hoạch hoạt động của BM Thống kê  Phân tích năm học 2022 - 2023, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, BM Thống kê Phân tích - Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Seminar cấp BM Tháng 10 năm 2022 với chủ đề Hoàn thiện mục tiêu, CĐR và mức độ đóng góp CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh cho CĐR của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh”

          Giáo dục dựa trên đầu ra (Outcomes-based education-OBE) có thể được hiểu là phương thức tiếp cận, xây dựng và vận hành CTĐT dựa trên những kiến thức, kỹ năng mà người học được kỳ vọng tiếp thu được và thể hiện thành công khi tốt nghiệp. OBE chú trọng vào các kết quả học tập, đảm bảo các kiến thức, kỹ năng và thái độ (bao gồm cả kỹ năng tư duy mà người học cần lĩnh hội) được xác định rõ ràng và thể hiện trong chuẩn đầu ra.(Bộ GD&ĐT, 2016)

Mỗi CTĐT ngành học được tích hợp từ các học phần khác nhau. Để mục tiêu, CĐR ngành đạt được thì mỗi học phần phải đạt được những mục, CĐR cụ thể. Hiện nay, CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh đã được hoàn thiện các CĐR (PI). Học phần Phân tích hoạt động Kinh doanh là một học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Việc gấp rút rà soát hoàn thiện mục tiêu, CĐR học phần đáp ứng CĐR CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh là nhiệm vụ cấp thiết. Với thời gian cho một buổi Seminar chúng tôi tập trung thảo luận 3 nội dung nhằm như sau:

1. Những vấn đề chung về mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được vận dụng tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2. Hoàn thiện mục tiêu, chuẩn đầu ra học phần phân tích hoạt động kinh doanh

3. Hệ thống các PI của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh  và thảo luận về những PI học phần Phân tích hoạt động kinh doanh đóng góp và mức độ đóng góp

          Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Seminar sẽ diễn ra vào 14h ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại Phòng họp tầng 3 nhà A Trường ĐH Kinh tế Nghệ an. Mục tiêu của Seminar  là Trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về mục tiêu, CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh, những PI của CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh mà học phần đóng góp và mức độ đóng góp.

          Kết quả mong muốn đạt được của Seminar nhằm hoàn thiện mục tiêu, CĐR học phần Phân tích hoạt động kinh doanh, đánh giá được sự đóng góp của học phần đối với CTĐT ngành Quản trị kinh doanh.

Tin baì: Võ Hương


Bài viết khác