Kế hoạch Seminar “Sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động nghiên cứu khoa học”

    Thực hiện kế hoạch của Khoa Kế toán – Kiểm toán  năm học 2022 - 2023, thực hiện kế hoạch hoạt động của BM Thống kê  Phân tích năm học 2022 - 2023, thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của luật giáo dục, BM Thống kê Phân tích- Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức Seminar cấp BM với chủ đề: “Sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động nghiên cứu khoa học”.

      Tài nguyên giáo dục mở là một nội dung quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở thu thập các thông tin và dữ liệu của vấn đề từ thực tiễn một cách khách quan và minh bạch, khi đối chiếu với tình huống và hoạt động nghiên cứu khoa học đã được khai thác từ tài nguyên giáo dục mở, có thể nói, những thành tựu đạt được đã khẳng định vai trò của nguồn học liệu có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các quy định của luật Sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành cũng cần được thực thi. Với thời gian cho một buổi Seminar chúng tôi tập trung thảo luận 4 nội dung nhằm như sau:

     1. Khái niệm, vai trò của tài nguyên giáo dục mở

     2. Xây dựng tài nguyên giáo dục mở tại các trường Đại học ở Việt Nam

     3. Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động NCKH

     4. Giải pháp nhằm đảm bảo việc khai thác tài nguyên giáo dục mở trong NCKH

          Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Seminar sẽ diễn ra vào 9h30  ngày 27 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp tầng 3 nhà A Trường ĐH Kinh tế Nghệ an. Mục tiêu của Seminar  là Trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

          Kết quả mong muốn đạt được của Seminar nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tin bài: Hoàng Thị Lộc


Bài viết khác