Kế hoạch Seminar “Bài giảng học phần Kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn đầu ra phần 1"

          Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, đổi mới bài giảng, nhằm không ngừng cập nhật nội dung kiến thức mới với kết cấu hợp lý, áp dụng kỹ thuật dạy học hiện đại, tích cực vào từng bài giảng, phù hợp với đề cương chi tiết của học phần, đáp ứng các yêu cầu mới nhất của chuẩn đầu ra đối với học phần cũng như chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bộ môn Kiểm toán thuộc khoa Kế toán kiểm toán đã có kế hoạch tổ chức Seminar với nội dung “Bài giảng học phần Kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn đầu ra phần 1".

          Học phần Kiểm toán báo cáo tài chính là học phần chuyên ngành bắt buộc của CTĐT ngành kế toán. Học phần này gồm có 6 chương, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nội dung kiểm toán Báo cáo tài chính, nguyên tắc cơ bản và quy trình kiểm toán theo chu kỳ bán hàng và thu tiền, chu kỳ mua hàng và thanh toán, chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và các thông tin khác trên báo cáo tài chính. Từ đó người học có thể kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo tài chính và tổng hợp lập báo cáo kiểm toán hoặc thư quản lý theo đúng quy định hiện hành. Phần 1 (chương 1, 2, 3) bao gồm cả nội dung lý thuyết (Liên quan PI 4.2) và toàn bộ nội dung bài tập của cả học phần (PI 4.1) có đóng góp quan trọng đến chương trình đào tạo của Ngành:

Chương 1: Khái quát về kiểm toán BCTC

Chương 2: Kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền

Chương 3: Kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán

          Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Seminar sẽ diễn ra vào 8h ngày 28 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp tầng 3 nhà A Trường ĐH Kinh tế Nghệ an. Mục tiêu của Seminar  là Trình bày, thảo luận, góp ý và đi đến thống nhất về của phần 1 (bao gồm chương 1, 2, 3) bài giảng học phần Kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm:

- Nội dung bài giảng phù hợp với yêu cầu của các chuẩn đầu ra (CLO, PLO)

- Kết cấu bài giảng để tương xứng với các vấn đề trọng tâm (theo trọng số của các chuẩn đầu ra)

- Hình thức bài giảng trên cơ sở vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực.

          Kết quả mong muốn đạt được của Seminar là hoàn thiện được hệ thống bài giảng có tính cập nhật và đồng bộ, phù hợp với chuẩn đầu ra và tạo được hứng thú học tập, đem lại giá trị cao nhất cho người học. Kết quả này sẽ được triển khai áp dụng thành bài giảng lên lớp cho các giảng viên trong Bộ môn cho tất cả các hệ đào tạo trong thời gian tới.

Tin bài: Nguyễn Thị Xuân


Bài viết khác