Kế hoạch Seminar "Bàn về kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã"

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và Nghiên cứu khoa học của Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, năm học 2022-2023.

Tên Serminar: Bàn về kỹ năng tổ chức công tác kế toán xã.

1. Mục đích:

Nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề tổ chức công tác kế toán xã theo thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ ngân sách và tài chính xã,phục vụ cho đợt tập hiaans kế toán chuyên sâu kế toán ngân sách xã.

2. Nội dung:

- Làm rõ các vấn đề về tổ chức công tác kế toán xã theo thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ ngân sách và tài chính xã

- Xây dựng Slide bài giảng cho đợt tập huấn kế toán chuyên sâu ngân sách xã.

3. Thời gian dự kiến tổ chức: 14h ngày 31/10/2022.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà A – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

5. Nội dung học thuật

- Làm rõ các vấn đề về tổ chức công tác kế toán xã theo thông tư 70/2019-TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Xây dựng Slide bài giảng cho đợt tập huấn kế toán chuyên sâu ngân sách xã.


Bài viết khác